Encontrados 34 resultados para: zemljama

 • Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. (Knjiga Postanka 10, 5)
 • To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. (Knjiga Postanka 10, 20)

 • To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. (Knjiga Postanka 10, 31)

 • a primaèe se sedam gladnih godina, kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glad, a u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha. (Knjiga Postanka 41, 54)

 • A onima od vas koji na životu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima æu strah u srce utjerati. U bijeg æe ih nagoniti šuštaj lista što zatrepti. Bježat æe kao što se bježi od maèa; padat æe, iako ih nitko neæe progoniti. (Levitski zakonik 26, 36)

 • A koji od vas prežive venut æe u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opaèina; venut æe i zbog opaèina svojih otaca. (Levitski zakonik 26, 39)

 • sve gradove-skladišta koje je Salomon imao, gradove za bojna kola i gradove za konjicu, i sve što je Salomon želio sagraditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u svim zemljama koje su mu bile podložne. (Prva knjiga o kraljevima 9, 19)
 • Ti znaš što su asirski kraljevi uèinili svim zemljama izruèivši ih prokletstvu! A ti, ti li æeš se spasiti? (Druga knjiga o kraljevima 19, 11)

 • I reèe on svemu zboru Izraelovu: "Ako vam je pravo te ako je naš Bog Jahve odluèio tako, poslat æemo glasnike k svojoj ostaloj braæi u svim izraelskim zemljama, a tako i sveæenicima s njima i levitima po gradovima pašnjaka njihovih, da se ujedine s nama. (Prva knjiga Ljetopisa 13, 2)

 • Davidovo se ime proèulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima. (Prva knjiga Ljetopisa 14, 17)

 • Jer David mišljaše: "Moj je sin Salomon mlad i nježan, a Dom koji treba graditi Jahvi mora biti velièanstven, na slavu i èast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim." I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti. (Prva knjiga Ljetopisa 22, 5)

 • potomstvo njino með' narode razbacat', njih razasut' po zemljama. (Psalmi 106, 27)
“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina