Encontrados 684 resultados para: sud

 • On je imao trideset sinova i trideset kæeri, koje je poudao iz kuæe, a trideset je snaha doveo izvana svojim sinovima. On je sudio Izraelu sedam godina. (Knjiga o sucima 12, 9)
 • Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Elon Zebulunac. On je sudio Izraelu deset godina. (Knjiga o sucima 12, 11)

 • Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Abdon, sin Hilela iz Pireatona. (Knjiga o sucima 12, 13)

 • On je imao èetrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdesetero magaradi. On je sudio Izraelu osam godina. (Knjiga o sucima 12, 14)

 • Samson bijaše sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina. (Knjiga o sucima 15, 20)

 • Poslije doðoše njegova braæa i sva kuæa njegova oca, uzeše ga i odnesoše i pokopaše ga izmeðu Sore i Eštaola, u grobu Manoaha, oca njegova. On je sudio Izraelu dvadeset godina. (Knjiga o sucima 16, 31)

 • Pazi na kojoj njivi oni žanju, pa idi za njima. A naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što moje sluge zahitaju." (Knjiga o Ruti 2, 9)
 • Ne sudi službenicu svoju kao ženu nevaljalu, jer sam od preteške tuge i žalosti tako dugo molila." (Prva knjiga o Samuelu 1, 16)

 • Koji se protive Jahvi, padaju, Svevišnji grmi s nebesa. Jahve sudi meðama zemlje, daje silu svojemu kralju, uzdiže snagu pomazanika svoga." (Prva knjiga o Samuelu 2, 10)

 • Ako èovjek zgriješi èovjeku, Bog æe prosuditi. Ali ako èovjek zgriješi Jahvi, tko æe se zauzeti za njega?" Ali sinovi ne poslušaše glasa oca svojega, jer je Jahve odluèio da ih pogubi. (Prva knjiga o Samuelu 2, 25)

 • Kad je spomenuo Kovèeg Božji, pade Eli sa stolice nauznak kraj vrata, slomi vrat i umrije, jer je bio star èovjek i težak. Bio je sudac u Izraelu èetrdeset godina. (Prva knjiga o Samuelu 4, 18)

 • Oni se dakle skupiše u Mispi; ondje su grabili vodu i izlijevali je pred Jahvom. I postili su onaj dan i priznavali: "Sagriješili smo Jahvi!" I Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi. (Prva knjiga o Samuelu 7, 6)
“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina