Encontrados 684 resultados para: sud

 • ako naoštrivši maè svoj blistavi ne uzmem sud u svoje ruke da svojim odmazdim dušmanima, da naplatim onima koji mene mrze. (Ponovljeni zakon 32, 41)
 • Ubojica neka ostane u tom gradu sve dok ne stupi pred sud zajednice ili do smrti velikoga sveæenika koji bude u ono vrijeme. Tada neka se ubojica vrati i neka ode u svoj grad i svome domu - u grad iz kojega je utekao.'" (Jošua 20, 6)

 • To su bili gradovi odreðeni svim Izraelcima i došljacima koji borave meðu njima: ovamo je mogao uteæi svaki koji nehotice drugoga ubije, a da sam ne pogine od osvetnièke ruke dok ne izaðe na sud, pred zajednicu. (Jošua 20, 9)

 • ako smo podigli žrtvenik da se odvrgnemo od Jahve i da prinosimo žrtve paljenice, prinosnice i žrtve prièesnice, neka nam onda sudi Jahve! (Jošua 22, 23)

 • Ali oni ni svojih sudaca nisu slušali, nego se iznevjeriše s drugim bogovima te im se klanjahu. Brzo su zašli s puta kojim su išli oci njihovi slušajuæi Jahvine zapovijedi; oni nisu èinili tako. (Knjiga o sucima 2, 17)

 • A kada bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veæu pokvarenost nego njihovi oci. Išli su za drugim bogovima, služili im i klanjali im se, ne odustajuæi od svojih opakih djela i postupaka. (Knjiga o sucima 2, 19)

 • U to vrijeme Izraelu je sudila proroèica Debora, žena Lapidotova. (Knjiga o sucima 4, 4)
 • Bio je sudac Izraelu dvadeset i tri godine, a kad je umro, pokopali su ga u Šamiru. (Knjiga o sucima 10, 2)

 • Poslije njega ustao je Jair Gileaðanin, koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine. (Knjiga o sucima 10, 3)

 • Nisam ja tebi skrivio nego ti meni èiniš krivo ratujuæi protiv mene. Neka Jahve, Sudac, danas presudi izmeðu sinova Izraelovih i sinova Amonovih." (Knjiga o sucima 11, 27)

 • Jiftah je sudio Izraelu šest godina. A kada je Gileaðanin Jiftah umro, pokopaše ga u njegovu gradu, u Gileadu. (Knjiga o sucima 12, 7)

 • Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Ibsan iz Betlehema. (Knjiga o sucima 12, 8)
“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina