Encontrados 748 resultados para: bude

 • "Naèini svijeænjak od èistoga zlata. Svijeænjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove èaše, èaške i latice - sve neka bude od jednoga komada. (Knjiga Izlaska 25, 31)

 • Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 8)

 • Svaka trenica neka bude deset lakata duga, a lakat i pol široka. (Knjiga Izlaska 26, 16)

 • Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnožjima: šesnaest podnožja, dva podnožja pod prvom trenicom, a dva opet podnožja pod svakom slijedeæom trenicom. (Knjiga Izlaska 26, 25)

 • Širina dvorišta prema istoènoj strani neka bude pedeset lakata. (Knjiga Izlaska 27, 13)

 • Tkanica što bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim saèinjava jedan komad. (Knjiga Izlaska 28, 8)

 • Neka bude èetvorinast i dvostruk; jedan pedalj neka mu je duljina, a pedalj širina. (Knjiga Izlaska 28, 16)

 • Na njemu poredaj èetiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem; (Knjiga Izlaska 28, 17)

 • Tih dragulja neka bude dvanaest, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka budu urezani kao i peèati na prstenju, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena. (Knjiga Izlaska 28, 21)

 • U naprsnik za presuðivanje neka se stave i 'Urim' i 'Tumim' da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih." (Knjiga Izlaska 28, 30)

 • Prorez za glavu na njemu neka bude na sredini. Rub naokolo proreza neka bude opšiven kao ovratnik na oklopu, tako da se ogrtaè ne podere. (Knjiga Izlaska 28, 32)

 • Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad se primièu žrtveniku za službu u Svetištu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vjeèna naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega." (Knjiga Izlaska 28, 43)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina