Encontrados 748 resultados para: bude

 • Njihov otac Izrael reèe im: "Kad je tako, neka bude, ali uèinite ovo: metnite u torbe najbiranijih proizvoda ove zemlje i ponesite na dar onom èovjeku: nešto balzama, nešto meda i mirodija, mirisne smole, pa lješnjaka i badema. (Knjiga Postanka 43, 11)

 • Odgovorili smo: 'Ne možemo onamo. Samo ako s nama poðe naš najmlaði brat, siæi æemo, jer ne smijemo pred onoga èovjeka ako ne bude s nama naš najmlaði brat.' (Knjiga Postanka 44, 26)

 • Ako sad doðem k tvome sluzi, ocu svome, a mladiæ - èiji je život tako povezan s njegovim - ne bude s nama, (Knjiga Postanka 44, 30)

 • A kad bude pobiranje ljetine, faraonu æete davati jednu petinu, dok æe èetiri petine ostajati vama: za zasijavanje polja, za hranu vama i onima koji su u vašim domovima i za hranu vašoj djeci." (Knjiga Postanka 47, 24)

 • Nek' Dan zmija bude na putu, guja pokraj staze što æe konja za zglob ujesti, i njegov konjik nauznak æe pasti. (Knjiga Postanka 49, 17)

 • Znam ja da vas egipatski kralj neæe pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. (Knjiga Izlaska 3, 19)

 • "Sutra", reèe. "Neka bude kako kažeš", odvrati Mojsije, "da znaš kako nitko nije kao Jahve, Bog naš. (Knjiga Izlaska 8, 6)

 • Zato naredi da pod krov utjeraju tvoje blago i sve što je vani, na otvorenu. Sve što se naðe u polju, bilo èovjek bilo živinèe, ne bude li uvedeno unutra, poginut æe kad tuèa zaspe po njima.'" (Knjiga Izlaska 9, 19)

 • "Ovaj mjesec neka vam bude poèetak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. (Knjiga Izlaska 12, 2)

 • Živinèe neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. (Knjiga Izlaska 12, 5)

 • Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuæe u kojoj se bude blagovalo. (Knjiga Izlaska 12, 7)

 • "Taj dan neka vam bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u èast Jahvi. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena. (Knjiga Izlaska 12, 14)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina