Encontrados 748 resultados para: bude

  • Pisao sam nešto Crkvi: ali Diotref, koji hoæe da bude prvi meðu njima, ne prima nas. (Treæa Ivanova poslanica 1, 9)

  • "Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat æu vlast nad narodima (Otkrivenje 2, 26)

  • I dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih muèe pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca. (Otkrivenje 9, 5)

  • Je li tko za progonstvo, u progonstvo æe iæi! Je li tko za maè, da bude pogubljen, maèem æe biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih. (Otkrivenje 13, 10)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina