Encontrados 86 resultados para: Vlast

 • On æe se uspraviti, na pašu izvodit' svoje stado silom Jahvinom, velièanstvom imena Boga svojega. Oni æe u miru živjeti, jer æe on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. (Mihej 5, 3)

 • On æe istrijebit' kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on æe istrijebit' luk ubojni. On æe navijestit' mir narodima; vlast æe mu se proširit' od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje. (Zaharija 9, 10)

 • Ta uèio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. (Evanðelje po Mateju 7, 29)

 • Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima. (Evanðelje po Mateju 9, 8)

 • Dozva dvanaestoricu svojih uèenika i dade im vlast nad neèistim dusima: da ih izgone i da lijeèe svaku bolest i svaku nemoæ. (Evanðelje po Mateju 10, 1)

 • I uðe u Hram. Dok je nauèavao, pristupiše mu glavari sveæenièki i starješine narodne te ga upitaše: "Kojom vlašæu to èiniš? Tko ti dade tu vlast?" (Evanðelje po Mateju 21, 23)

 • Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! (Evanðelje po Mateju 28, 18)

 • Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta uèio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. (Evanðelje po Marku 1, 22)

 • Dozva dvanaestoricu te ih poèe slati dva po dva dajuæi im vlast nad neèistim dusima. (Evanðelje po Marku 6, 7)

 • I govorahu mu: "Kojom vlašæu to èiniš? Ili tko ti dade tu vlast da to èiniš?" (Evanðelje po Marku 11, 28)

 • i reèe mu: "Tebi æu dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoæu, dajem je. (Evanðelje po Luki 4, 6)

 • Sazva dvanaestoricu i dade im moæ i vlast nad svim zlodusima i da lijeèe bolesti. (Evanðelje po Luki 9, 1)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina