Encontrados 717 resultados para: Prema

 • ti nama neæeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom." (Knjiga Postanka 26, 29)

 • Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, ali mu se uèinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana. (Knjiga Postanka 29, 20)

 • Tako je i ovce Jakov bio izluèio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima što su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije miješao s Labanovim stadima. (Knjiga Postanka 30, 40)

 • A opazi Jakov i na Labanovu licu da se on ne drži prema njemu kao prije. (Knjiga Postanka 31, 2)

 • pa im reèe: "Ja vidim na licu vašega oca da se on ne drži prema meni kao prije; ali Bog oca moga sa mnom je bio. (Knjiga Postanka 31, 5)

 • I pobjegne sa svim što je bilo njegovo. Ubrzo prijeðe Eufrat i upravi put prema brdu Gileadu. (Knjiga Postanka 31, 21)

 • Ako budeš loše postupao prema mojim kæerima, ili ako uzmeš druge žene uz moje kæeri, sve da nitko drugi ne bude s nama, znaj da æe Bog biti svjedok izmeðu mene i tebe." (Knjiga Postanka 31, 50)

 • Oni odgovore: "Zar da prema našoj sestri postupaju kao prema kakvoj bludnici?" (Knjiga Postanka 34, 31)

 • knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca. (Knjiga Postanka 36, 43)

 • Tada reèe Juda Onanu: "Priði k udovici svoga brata, izvrši prema njoj djeversku dužnost i tako oèuvaj lozu svome bratu!" (Knjiga Postanka 38, 8)

 • Josip prepozna braæu èim ih ugleda, ali se prema njima vladao kao stranac i oštro im govorio. Zapita ih: "Odakle dolazite?" Odgovore: "Iz zemlje kanaanske došli smo da kupimo hrane." (Knjiga Postanka 42, 7)

 • Neka Bog Svemoguæi, El Šadaj, potakne onog èovjeka na milosrðe prema nama te vam pusti i drugoga brata i Benjamina. A ja, moram li bez djece ostati, neka ostanem." (Knjiga Postanka 43, 14)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina