Encontrados 717 resultados para: Prema

  • jer èujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. (Poslanica Filemonu 1, 5)

  • Stoga je trebalo da u svemu postane braæi slièan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki sveæenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. (Poslanica Hebrejima 2, 17)

  • U Poèinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom što je rekao: Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak, premda su djela od postanka svijeta dovršena. (Poslanica Hebrejima 4, 3)

  • Svaki veliki sveæenik, zaista, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. (Poslanica Hebrejima 5, 1)

  • Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoæe da bude prijatelj svijeta, promeæe se u neprijatelja Božjega. (Jakovljeva poslanica 4, 4)

  • Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! (Prva Petrova poslanica 4, 8)

  • Tako i vi, mladiæi, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošæu jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. (Prva Petrova poslanica 5, 5)

  • Ne kasni Gospodin ispuniti obeæanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neæe da tko propadne, nego hoæe da svi prispiju k obraæenju. (Druga Petrova poslanica 3, 9)

  • I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. (Prva Ivanova poslanica 4, 16)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina