Encontrados 468 resultados para: Bogu

 • Akan reèe Jošui: "Zaista, ja sagriješih Jahvi, Bogu Izraelovu, i evo što sam uèinio: (Jošua 7, 20)

 • Tada podiže Jošua žrtvenik Jahvi, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu, (Jošua 8, 30)

 • "Maknite, dakle, tuðe bogove koji su meðu vama i priklonite svoja srca Jahvi, Bogu Izraelovu." (Jošua 24, 23)

 • Odgovori narod Jošui: "Služit æemo Jahvi, Bogu svojemu, i glas æemo njegov slušati." (Jošua 24, 24)

 • Potom podigni žrtvenik Jahvi, Bogu svome, na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima Ašere što ih u gaju nasijeèeš." (Knjiga o sucima 6, 26)

 • Gideon reèe Bogu: "Ako zaista hoæeš osloboditi Izraela mojom rukom, kao što si obeæao, (Knjiga o sucima 6, 36)

 • Opet Gideon reèe Bogu: "Ne razgnjevi se na me što ti progovaram još jednom. Dopusti mi da još ovaj put pokušam s runom: neka samo runo bude suho, a neka po svoj zemlji bude rosa!" (Knjiga o sucima 6, 39)

 • Jer, zatrudnjet æeš, evo, i rodit æeš sina. I neka mu britva ne prijeðe po glavi, jer æe od majèine utrobe dijete biti Bogu posveæeno - bit æe nazirej Božji i on æe poèeti izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca." (Knjiga o sucima 13, 5)

 • A knezovi se filistejski skupiše da prinesu veliku žrtvu svome bogu Dagonu i da se provesele. Govorahu oni: "Bog naš predade nam u ruke Samsona, našeg neprijatelja." (Knjiga o sucima 16, 23)

 • Noemi joj reèe: "Eto vidiš, jetrva se tvoja vratila narodu svome i bogu svome: vrati se i ti za jetrvom svojom!" (Knjiga o Ruti 1, 15)

 • Nato se Ana pomoli ovako: "Klièe srce moje u Jahvi, raste snaga moja po Bogu mom. Šire mi se usta na dušmane moje, jer se radujem pomoæi tvojoj. (Prva knjiga o Samuelu 2, 1)

 • Naèinite, dakle, likove svojih èireva i likove svojh štakora, koji vam zatiru zemlju, i dajte slavu Bogu Izraelovu. Možda æe dignuti ruku svoju od vas, od vaših bogova i od vaše zemlje. (Prva knjiga o Samuelu 6, 5)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina