Encontrados 468 resultados para: Bogu

 • Kad zavjetuješ kakav zavjet Jahvi, Bogu svome, ne oklijevaj da ga ispuniš. Zacijelo æe ga Jahve, Bog tvoj, od tebe tražiti; i bio bi ti grijeh. (Ponovljeni zakon 23, 22)

 • Ali ispuni ono što prijeðe preko tvojih usana, zavjet koji si svojim ustima slobodno uèinio Jahvi, Bogu svome. (Ponovljeni zakon 23, 24)

 • TÓa Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to èini, tko god èini nepravdu. (Ponovljeni zakon 25, 16)

 • Vapili smo Jahvi, Bogu otaca svojih. Jahve je èuo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku. (Ponovljeni zakon 26, 7)

 • On æe te uzvisiti èašæu, imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio; i ti æeš biti narod posveæen Jahvi, Bogu svome, kako ti je rekao." (Ponovljeni zakon 26, 19)

 • Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi, Bogu svome - žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvožða. (Ponovljeni zakon 27, 5)

 • Žrtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome. (Ponovljeni zakon 27, 6)

 • Buduæi da nisi htio služiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega, (Ponovljeni zakon 28, 47)

 • Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve rijeèi ovoga Zakona. (Ponovljeni zakon 29, 28)

 • i obratiš se k Jahvi, Bogu svome, i poslušaš - i ti i tvoji sinovi - glas njegov iz svega srca svoga i iz sve duše svoje u svemu što sam ti danas naredio, (Ponovljeni zakon 30, 2)

 • kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeæi njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom. (Ponovljeni zakon 30, 10)

 • Tada reèe Jošua Akanu: "Sine moj, daj slavu Jahvi, Bogu Izraelovu, i priznaj mu što si uèinio; objasni što si uèinio i nemoj mi ništa tajiti." (Jošua 7, 19)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina