1. Priopæujemo vam, braæo, milost Božju koja je dana crkvama makedonskim:

2. unatoè mnogim kušnjama i nevoljama izobilna njihova radost i skrajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti.

3. Svjedoèim uistinu: oni su nas dragovoljno - po svojim moguænostima i preko moguænosti -

4. veoma usrdno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih.

5. I to ne samo kako se nadasmo, nego same sebe predadoše najprvo Gospodinu, a onda nama, po volji Božjoj.

6. Zato zamolismo Tita da kao što je zapoèeo, tako i dovrši meðu vama i to djelo darežljivosti.

7. Stoga kao što se u svemu odlikujete - u vjeri, i rijeèi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama - odlikujte se i u ovoj darežljivosti.

8. Ne zapovijedam, nego gorljivošæu drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi.

9. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

10. Time dajem samo savjet: to doista dolikuje vama koji veæ prošle godine prvi to zapoèeste, ne samo èinom nego i odlukom.

11. Sada dovršite to djelo da kao što spremno odluèiste, tako prema moguænostima i dovršite.

12. Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom èega nema.

13. Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego - jednakost!

14. U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu - te bude jednakost,

15. kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.

16. A hvala Bogu koji je stavio jednaku gorljivost za vas u srce Titovo.

17. On je prihvatio i molbu, ali buduæi da je veoma revan, otiðe k vama i dragovoljno.

18. S njime pak šaljemo brata kojega s evanðelja slave sve crkve.

19. Štoviše, crkve ga izabraše za našeg suputnika u ovom djelu darežljivosti kojemu služimo - na slavu samoga Gospodina i na našu želju

20. kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo.

21. Doista, revno nastojimo oko dobra ne samo pred Gospodinom nego i pred ljudima.

22. Šaljemo s njima i našega brata koji je, kako smo u mnogome èesto iskusili, gorljiv, a sada je još mnogo gorljiviji zbog velikoga pouzdanja u vas.

23. A Tito? Moj je drug i suradnik za vas. A braæa naša? Poslanici su crkava, slava Kristova.

24. Pružite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i toga da se s pravom vama ponosimo.

“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina