1. gnwrizomen de umin adelfoi thn carin tou qeou thn dedomenhn en taiV ekklhsiaiV thV makedoniaV

2. oti en pollh dokimh qliyewV h perisseia thV caraV autwn kai h kata baqouV ptwceia autwn eperisseusen eiV ton plouton thV aplothtoV autwn

3. oti kata dunamin marturw kai uper dunamin auqairetoi

4. meta pollhV paraklhsewV deomenoi hmwn thn carin kai thn koinwnian thV diakoniaV thV eiV touV agiouV dexasqai hmaV

5. kai ou kaqwV hlpisamen all eautouV edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmatoV qeou

6. eiV to parakalesai hmaV titon ina kaqwV proenhrxato outwV kai epitelesh eiV umaV kai thn carin tauthn

7. all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ex umwn en hmin agaph ina kai en tauth th cariti perisseuhte

8. ou kat epitaghn legw alla dia thV eterwn spoudhV kai to thV umeteraV agaphV gnhsion dokimazwn

9. ginwskete gar thn carin tou kuriou hmwn ihsou cristou oti di umaV eptwceusen plousioV wn ina umeiV th ekeinou ptwceia plouthshte

10. kai gnwmhn en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitineV ou monon to poihsai alla kai to qelein proenhrxasqe apo perusi

11. nuni de kai to poihsai epitelesate opwV kaqaper h proqumia tou qelein outwV kai to epitelesai ek tou ecein

12. ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean ech tiV euprosdektoV ou kaqo ouk ecei

13. ou gar ina alloiV anesiV umin de qliyiV all ex isothtoV en tw nun kairw to umwn perisseuma eiV to ekeinwn usterhma

14. ina kai to ekeinwn perisseuma genhtai eiV to umwn usterhma opwV genhtai isothV

15. kaqwV gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk hlattonhsen

16. cariV de tw qew tw didonti thn authn spoudhn uper umwn en th kardia titou

17. oti thn men paraklhsin edexato spoudaioteroV de uparcwn auqairetoV exhlqen proV umaV

18. sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epainoV en tw euaggeliw dia paswn twn ekklhsiwn

19. ou monon de alla kai ceirotonhqeiV upo twn ekklhsiwn sunekdhmoV hmwn sun th cariti tauth th diakonoumenh uf hmwn proV thn autou tou kuriou doxan kai proqumian umwn

20. stellomenoi touto mh tiV hmaV mwmhshtai en th adrothti tauth th diakonoumenh uf hmwn

21. pronooumenoi kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion anqrwpwn

22. sunepemyamen de autoiV ton adelfon hmwn on edokimasamen en polloiV pollakiV spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoiqhsei pollh th eiV umaV

23. eite uper titou koinwnoV emoV kai eiV umaV sunergoV eite adelfoi hmwn apostoloi ekklhsiwn doxa cristou

24. thn oun endeixin thV agaphV umwn kai hmwn kauchsewV uper umwn eiV autouV endeixasqe kai eiV proswpon twn ekklhsiwn

“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina