1. Uostalom, molite, braæo, za nas da rijeè Gospodnja trèi i proslavlja se kao i u vas

2. i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere!

3. Ali, vjeran je Gospodin koji æe nas uèvrstiti i saèuvati od Zloga.

4. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da æete vršiti ono što vam zapovijedamo.

5. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

6. Zapovijedamo vam, braæo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.

7. Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo meðu vama, nismo živjeli neuredno:

8. nièiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noæu i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas.

9. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji æete nasljedovati.

10. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neæe da radi, neka i ne jede!

11. A èujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube.

12. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.

13. Vama pak, braæo, neka ne dodija èiniti dobro.

14. Ako li se tko ne pokorava našoj rijeèi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi,

15. ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata.

16. A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki naèin! Gospodin sa svima vama!

17. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.

18. Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.