1. dia touto econteV thn diakonian tauthn kaqwV hlehqhmen ouk ekkakoumen

2. all apeipameqa ta krupta thV aiscunhV mh peripatounteV en panourgia mhde dolounteV ton logon tou qeou alla th fanerwsei thV alhqeiaV sunistwnteV eautouV proV pasan suneidhsin anqrwpwn enwpion tou qeou

3. ei de kai estin kekalummenon to euaggelion hmwn en toiV apollumenoiV estin kekalummenon

4. en oiV o qeoV tou aiwnoV toutou etuflwsen ta nohmata twn apistwn eiV to mh augasai autoiV ton fwtismon tou euaggeliou thV doxhV tou cristou oV estin eikwn tou qeou

5. ou gar eautouV khrussomen alla criston ihsoun kurion eautouV de doulouV umwn dia ihsoun

6. oti o qeoV o eipwn ek skotouV fwV lamyai oV elamyen en taiV kardiaiV hmwn proV fwtismon thV gnwsewV thV doxhV tou qeou en proswpw ihsou cristou

7. ecomen de ton qhsauron touton en ostrakinoiV skeuesin ina h uperbolh thV dunamewV h tou qeou kai mh ex hmwn

8. en panti qlibomenoi all ou stenocwroumenoi aporoumenoi all ouk exaporoumenoi

9. diwkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi

10. pantote thn nekrwsin tou kuriou ihsou en tw swmati periferonteV ina kai h zwh tou ihsou en tw swmati hmwn fanerwqh

11. aei gar hmeiV oi zwnteV eiV qanaton paradidomeqa dia ihsoun ina kai h zwh tou ihsou fanerwqh en th qnhth sarki hmwn

12. wste o men qanatoV en hmin energeitai h de zwh en umin

13. econteV de to auto pneuma thV pistewV kata to gegrammenon episteusa dio elalhsa kai hmeiV pisteuomen dio kai laloumen

14. eidoteV oti o egeiraV ton kurion ihsoun kai hmaV dia ihsou egerei kai parasthsei sun umin

15. ta gar panta di umaV ina h cariV pleonasasa dia twn pleionwn thn eucaristian perisseush eiV thn doxan tou qeou

16. dio ouk ekkakoumen all ei kai o exw hmwn anqrwpoV diafqeiretai all o eswqen anakainoutai hmera kai hmera

17. to gar parautika elafron thV qliyewV hmwn kaq uperbolhn eiV uperbolhn aiwnion baroV doxhV katergazetai hmin

18. mh skopountwn hmwn ta blepomena alla ta mh blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mh blepomena aiwnia

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina