1. ofelon aneicesqe mou mikron th afrosunh alla kai anecesqe mou

2. zhlw gar umaV qeou zhlw hrmosamhn gar umaV eni andri parqenon agnhn parasthsai tw cristw

3. foboumai de mhpwV wV o ofiV euan exhpathsen en th panourgia autou outwV fqarh ta nohmata umwn apo thV aplothtoV thV eiV ton criston

4. ei men gar o ercomenoV allon ihsoun khrussei on ouk ekhruxamen h pneuma eteron lambanete o ouk elabete h euaggelion eteron o ouk edexasqe kalwV hneicesqe

5. logizomai gar mhden usterhkenai twn uper lian apostolwn

6. ei de kai idiwthV tw logw all ou th gnwsei all en panti fanerwqenteV en pasin eiV umaV

7. h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umeiV uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin

8. allaV ekklhsiaV esulhsa labwn oywnion proV thn umwn diakonian

9. kai parwn proV umaV kai usterhqeiV ou katenarkhsa oudenoV to gar usterhma mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqonteV apo makedoniaV kai en panti abarh umin emauton ethrhsa kai thrhsw

10. estin alhqeia cristou en emoi oti h kauchsiV auth ou sfragisetai eiV eme en toiV klimasin thV acaiaV

11. diati oti ouk agapw umaV o qeoV oiden

12. o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kaucwntai eureqwsin kaqwV kai hmeiV

13. oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metaschmatizomenoi eiV apostolouV cristou

14. kai ou qaumaston autoV gar o satanaV metaschmatizetai eiV aggelon fwtoV

15. ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metaschmatizontai wV diakonoi dikaiosunhV wn to teloV estai kata ta erga autwn

16. palin legw mh tiV me doxh afrona einai ei de mhge kan wV afrona dexasqe me ina mikron ti kagw kauchswmai

17. o lalw ou lalw kata kurion all wV en afrosunh en tauth th upostasei thV kauchsewV

18. epei polloi kaucwntai kata thn sarka kagw kauchsomai

19. hdewV gar anecesqe twn afronwn fronimoi onteV

20. anecesqe gar ei tiV umaV katadouloi ei tiV katesqiei ei tiV lambanei ei tiV epairetai ei tiV umaV eiV proswpon derei

21. kata atimian legw wV oti hmeiV hsqenhsamen en w d an tiV tolma en afrosunh legw tolmw kagw

22. ebraioi eisin kagw israhlitai eisin kagw sperma abraam eisin kagw

23. diakonoi cristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopoiV perissoterwV en plhgaiV uperballontwV en fulakaiV perissoterwV en qanatoiV pollakiV

24. upo ioudaiwn pentakiV tessarakonta para mian elabon

25. triV errabdisqhn apax eliqasqhn triV enauaghsa nucqhmeron en tw buqw pepoihka

26. odoiporiaiV pollakiV kindunoiV potamwn kindunoiV lhstwn kindunoiV ek genouV kindunoiV ex eqnwn kindunoiV en polei kindunoiV en erhmia kindunoiV en qalassh kindunoiV en yeudadelfoiV

27. en kopw kai mocqw en agrupniaiV pollakiV en limw kai diyei en nhsteiaiV pollakiV en yucei kai gumnothti

28. cwriV twn parektoV h episustasiV mou h kaq hmeran h merimna paswn twn ekklhsiwn

29. tiV asqenei kai ouk asqenw tiV skandalizetai kai ouk egw puroumai

30. ei kaucasqai dei ta thV asqeneiaV mou kauchsomai

31. o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou oiden o wn euloghtoV eiV touV aiwnaV oti ou yeudomai

32. en damaskw o eqnarchV areta tou basilewV efrourei thn damaskhnwn polin piasai me qelwn

33. kai dia quridoV en sarganh ecalasqhn dia tou teicouV kai exefugon taV ceiraV autou

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina