1. ek profhteiaV ambakoum uiou ihsou ek thV fulhV leui

2. anqrwpoV tiV hn iereuV w onoma danihl uioV abal sumbiwthV tou basilewV babulwnoV

3. kai hn eidwlon bhl o esebonto oi babulwnioi anhlisketo de autw kaq' ekasthn hmeran semidalewV artabai deka duo kai probata tessara kai elaiou metrhtai ex

4. kai o basileuV esebeto auton kai eporeueto o basileuV kaq' ekasthn hmeran kai prosekunei autw danihl de proshuceto proV kurion

5. kai eipen o basileuV tw danihl dia ti ou proskuneiV tw bhl kai eipe danihl proV ton basilea oudena sebomai egw ei mh kurion ton qeon ton ktisanta ton ouranon kai thn ghn kai econta pashV sarkoV kurieian

6. eipen de o basileuV autw outoV oun ouk esti qeoV ouc oraV osa eiV auton dapanatai kaq' ekasthn hmeran

7. kai eipen autw danihl mhdamwV mhdeiV se paralogizesqw outoV gar eswqen men phlinoV estin exwqen de calkouV omnuw de soi kurion ton qeon twn qewn oti ouqen bebrwke pwpote outoV

8. kai qumwqeiV o basileuV ekalese touV proesthkotaV tou ierou kai eipen autoiV paradeixate ton esqionta ta paraskeuazomena tw bhl ei de mh ge apoqaneisqe h danihl o faskwn mh esqiesqai auta up' autou oi de eipan autoV o bhl estin o katesqiwn auta

9. eipe de danihl proV ton basilea ginesqw outwV ean mh paradeixw oti ouk estin o bhl o katesqiwn tauta apoqanoumai kai panteV oi par' emou hsan de tw bhl iereiV ebdomhkonta cwriV gunaikwn kai teknwn

10. hgagon de ton basilea eiV to eidwlion

11. kai pareteqh ta brwmata enwpion tou basilewV kai tou danihl kai oinoV kerasqeiV eishnecqh kai pareteqh tw bhl kai eipen danihl su autoV oraV oti keitai tauta basileu su oun episfragisai taV kleidaV tou naou epan kleisqh

12. []

13. hrese de o logoV tw basilei

14. o de danihl ekeleuse touV par' autou ekbalontaV pantaV ek tou naou katashsai olon ton naon spodw ouqenoV twn ektoV autou eidotoV kai tote ton naon ekeleuse sfragisai tw tou basilewV daktuliw kai toiV daktulioiV tinwn endoxwn ierewn kai egeneto outwV

15. (15-17) kai egeneto th epaurion paregenonto epi ton topon oi de iereiV tou bhl dia yeudoquridwn eiselqonteV katefagosan panta ta parakeimena tw bhl kai exepion ton oinon kai eipen danihl epidete taV sfragidaV umwn ei menousin andreV iereiV kai su de basileu skeyai mh ti soi asumfwnon gegenhtai kai euron wV hn h sfragiV kai apebalon thn sfragida

16. (15-17)

17. (15-17)

18. kai anoixanteV taV quraV eidosan dedapanhmena panta ta parateqenta kai taV trapezaV kenaV kai ecarh o basileuV kai eipen proV ton danihl megaV estin o bhl kai ouk esti par' autw doloV

19. kai egelase danihl sfodra kai eipen tw basilei deuro ide ton dolon twn ierewn kai eipen danihl basileu tauta ta icnh tinoV esti

20. kai eipen o basileuV andrwn kai gunaikwn kai paidiwn

21. kai ephlqen epi ton oikon en w hsan oi iereiV kataginomenoi kai eure ta brwmata tou bhl kai ton oinon kai epedeixe danihl tw basilei ta yeudoquria di' wn eisporeuomenoi oi iereiV edapanwn ta paratiqemena tw bhl

22. kai exhgagen autouV o basileuV ek tou bhliou kai paredwken autouV tw danihl kai thn dapanhn thn eiV auton edwke tw danihl ton de bhl katestreye

23. kai hn drakwn en tw autw topw kai esebonto auton oi babulwnioi

24. kai eipen o basileuV tw danihl mh kai touton ereiV oti calkouV estin idou zh kai esqiei kai pinei proskunhson autw

25. kai eipen danihl basileu doV moi thn exousian kai anelw ton drakonta aneu sidhrou kai rabdou

26. kai sunecwrhsen autw o basileuV kai eipen autw dedotai soi

27. kai labwn o danihl pisshV mnaV triakonta kai stear kai tricaV hyhsen epi to auto kai epoihse mazan kai enebalen eiV to stoma tou drakontoV kai fagwn dierragh kai edeixen auton tw basilei legwn ou tauta sebesqe basileu

28. kai sunhcqhsan oi apo thV cwraV panteV epi ton danihl kai eipan ioudaioV gegonen o basileuV ton bhl katestreye kai ton drakonta apekteine

29. []

30. kai idwn o basileuV oti episunhcqh o ocloV thV cwraV ep' auton ekalese touV sumbiwtaV autou kai eipen didwmi ton danihl eiV apwleian

31. (31-32) hn de lakkoV en w etrefonto leonteV epta oiV paredidonto oi epibouloi tou basilewV kai ecorhgeito autoiV kaq' ekasthn hmeran twn epiqanatiwn swmata duo kai enebalosan ton danihl oi ocloi eiV ekeinon ton lakkon ina katabrwqh kai mhde tafhV tuch kai hn en tw lakkw danihl hmeraV ex

32. (31-32)

33. kai egeneto th hmera th ekth kai hn ambakoum ecwn artouV enteqrummenouV en skafh en eyhmati kai stamnon oinou kekerasmenou kai eporeueto eiV to pedion proV touV qeristaV

34. kai elalhsen aggeloV kuriou proV ambakoum legwn tade legei soi kurioV o qeoV to ariston o eceiV apenegke danihl eiV ton lakkon twn leontwn en babulwni

35. kai eipen ambakoum kurie o qeoV ouc ewraka thn babulwna kai ton lakkon ou ginwskw pou esti

36. kai epilabomenoV autou o aggeloV kuriou tou ambakoum thV komhV autou thV kefalhV eqhken auton epanw tou lakkou tou en babulwni

37. kai eipen ambakoum proV danihl anastaV fage to ariston o apesteile soi kurioV o qeoV

38. kai eipe danihl emnhsqh gar mou kurioV o qeoV o mh egkataleipwn touV agapwntaV auton

39. kai efage danihl o de aggeloV kuriou katesthse ton ambakoum oqen auton elabe th auth hmera o de kurioV o qeoV emnhsqh tou danihl

40. exhlqe de o basileuV meta tauta penqwn ton danihl kai egkuyaV eiV ton lakkon ora auton kaqhmenon

41. kai anabohsaV eipen o basileuV megaV esti kurioV o qeoV kai ouk esti plhn autou alloV

42. kai exhgagen o basileuV ton danihl ek tou lakkou kai touV aitiouV thV apwleiaV autou enebalen eiV ton lakkon enwpion tou danihl kai katebrwqhsan .

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina