1. kai artaxerxhV o twn mhdwn parelabe thn basileian kai dareioV plhrhV twn hmerwn kai endoxoV en ghrei

2. kai katesthse satrapaV ekaton eikosi epta epi pashV thV basileiaV autou

3. kai ep' autwn andraV treiV hgoumenouV autwn kai danihl eiV hn twn triwn andrwn

4. uper pantaV ecwn exousian en th basileia kai danihl hn endedumenoV porfuran kai megaV kai endoxoV enanti dareiou tou basilewV kaqoti hn endoxoV kai episthmwn kai sunetoV kai pneuma agion en autw kai euodoumenoV en taiV pragmateiaiV tou basilewV aiV eprasse tote o basileuV ebouleusato katasthsai ton danihl epi pashV thV basileiaV autou kai touV duo andraV ouV katesthse met' autou kai satrapaV ekaton eikosi epta

5. ote de ebouleusato o basileuV katasthsai ton danihl epi pashV thV basileiaV autou tote boulhn kai gnwmhn ebouleusanto en eautoiV oi duo neaniskoi proV allhlouV legonteV epei oudemian amartian oude agnoian huriskon kata tou danihl peri hV kathgorhsousin autou proV ton basilea

6. kai eipan deute sthswmen orismon kaq' eautwn oti paV anqrwpoV ouk axiwsei axiwma kai ou mh euxhtai euchn apo pantoV qeou ewV hmerwn triakonta all' h para dareiou tou basilewV ei de mh apoqaneitai ina htthswsi ton danihl enantion tou basilewV kai rifh eiV ton lakkon twn leontwn hdeisan gar oti danihl proseucetai kai deitai kuriou tou qeou autou triV thV hmeraV

7. tote proshlqosan oi anqrwpoi ekeinoi kai eipan enantion tou basilewV

8. orismon kai stasin esthsamen oti paV anqrwpoV oV an euxhtai euchn h axiwsh axiwma ti para pantoV qeou ewV hmerwn triakonta all' h para dareiou tou basilewV rifhsetai eiV ton lakkon twn leontwn

9. kai hxiwsan ton basilea ina sthsh ton orismon kai mh alloiwsh auton dioti hdeisan oti danihl proseucetai kai deitai triV thV hmeraV ina htthqh dia tou basilewV kai rifh eiV ton lakkon twn leontwn

10. kai outwV o basileuV dareioV esthse kai ekurwsen

11. epignouV de danihl ton orismon on esthse kat' autou quridaV hnoixen en tw uperww autou katenanti ierousalhm kai epipten epi proswpon autou triV thV hmeraV kaqwV epoiei emprosqen kai edeito

12. kai autoi ethrhsan ton danihl kai katelabosan auton eucomenon triV thV hmeraV kaq' ekasthn hmeran

13. tote outoi oi anqrwpoi enetucon tw basilei kai eipan dareie basileu ouc orismon wrisw ina paV anqrwpoV mh euxhtai euchn mhde axiwsh axiwma para pantoV qeou ewV hmerwn triakonta alla para sou basileu ei de mh rifhsetai eiV ton lakkon twn leontwn apokriqeiV de o basileuV eipen autoiV akribhV o logoV kai menei o orismoV [13a] kai eipon autw orkizomen se toiV mhdwn kai perswn dogmasin ina mh alloiwshV to prostagma mhde qaumashV proswpon kai ina mh elattwshV ti twn eirhmenwn kai kolashV ton anqrwpon oV ouk enemeine tw orismw toutw kai eipen outwV poihsw kaqwV legete kai esthke moi touto

14. kai eipan idou euromen danihl ton filon sou eucomenon kai deomenon tou proswpou tou qeou autou triV thV hmeraV

15. kai lupoumenoV o basileuV eipen rifhnai ton danihl eiV ton lakkon twn leontwn kata ton orismon on esthse kat' autou tote o basileuV sfodra eluphqh epi tw danihl kai ebohqei tou exelesqai auton ewV dusmwn hliou apo twn ceirwn twn satrapwn

16. kai ouk hdunato exelesqai auton ap' autwn

17. anabohsaV de dareioV o basileuV eipe tw danihl o qeoV sou w su latreueiV endelecwV triV thV hmeraV autoV exeleitai se ek ceiroV twn leontwn ewV prwi qarrei

18. tote danihl errifh eiV ton lakkon twn leontwn kai hnecqh liqoV kai eteqh eiV to stoma tou lakkou kai esfragisato o basileuV en tw daktuliw eautou kai en toiV daktulioiV twn megistanwn autou opwV mh ap' autwn arqh o danihl h o basileuV auton anaspash ek tou lakkou

19. tote upestreyen o basileuV eiV ta basileia autou kai hulisqh nhstiV kai hn lupoumenoV peri tou danihl tote o qeoV tou danihl pronoian poioumenoV autou apekleise ta stomata twn leontwn kai ou parhnwclhsan tw danihl

20. kai o basileuV dareioV wrqrise prwi kai parelabe meq' eautou touV satrapaV kai poreuqeiV esth epi tou stomatoV tou lakkou twn leontwn

21. tote o basileuV ekalese ton danihl fwnh megalh meta klauqmou legwn w danihl ei ara zhV kai o qeoV sou w latreueiV endelecwV seswke se apo twn leontwn kai ouk hcreiwkan se

22. tote danihl ephkouse fwnh megalh kai eipen basileu eti eimi zwn

23. kai seswke me o qeoV apo twn leontwn kaqoti dikaiosunh en emoi eureqh enantion autou kai enantion de sou basileu oute agnoia oute amartia eureqh en emoi su de hkousaV anqrwpwn planwntwn basileiV kai erriyaV me eiV ton lakkon twn leontwn eiV apwleian

24. tote sunhcqhsan pasai ai dunameiV kai eidon ton danihl wV ou parhnwclhsan autw oi leonteV

25. tote oi duo anqrwpoi ekeinoi oi katamarturhsanteV tou danihl autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn errifhsan toiV leousi kai oi leonteV apekteinan autouV kai eqlasan ta osta autwn

26. tote dareioV egraye pasi toiV eqnesi kai cwraiV kai glwssaiV toiV oikousin en pash th gh autou legwn

27. panteV oi anqrwpoi oi onteV en th basileia mou estwsan proskunounteV kai latreuonteV tw qew tou danihl autoV gar esti qeoV menwn kai zwn eiV geneaV genewn ewV tou aiwnoV

28. egw dareioV esomai autw proskunwn kai douleuwn pasaV taV hmeraV mou ta gar eidwla ta ceiropoihta ou dunantai swsai wV elutrwsato o qeoV tou danihl ton danihl

29. kai o basileuV dareioV proseteqh proV to genoV autou kai danihl katestaqh epi thV basileiaV dareiou kai kuroV o pershV parelabe thn basileian autou

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina