1. epi koithn mou en nuxin ezhthsa on hgaphsen h yuch mou ezhthsa auton kai ouc euron auton ekalesa auton kai ouc uphkousen mou

2. anasthsomai dh kai kuklwsw en th polei en taiV agoraiV kai en taiV plateiaiV kai zhthsw on hgaphsen h yuch mou ezhthsa auton kai ouc euron auton

3. eurosan me oi throunteV oi kuklounteV en th polei mh on hgaphsen h yuch mou eidete

4. wV mikron ote parhlqon ap' autwn ewV ou euron on hgaphsen h yuch mou ekrathsa auton kai ouk afhsw auton ewV ou eishgagon auton eiV oikon mhtroV mou kai eiV tamieion thV sullaboushV me

5. wrkisa umaV qugatereV ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ean egeirhte kai exegeirhte thn agaphn ewV an qelhsh

6. tiV auth h anabainousa apo thV erhmou wV stelech kapnou tequmiamenh smurnan kai libanon apo pantwn koniortwn mureyou

7. idou h klinh tou salwmwn exhkonta dunatoi kuklw authV apo dunatwn israhl

8. panteV kateconteV romfaian dedidagmenoi polemon anhr romfaia autou epi mhron autou apo qambouV en nuxin

9. foreion epoihsen eautw o basileuV salwmwn apo xulwn tou libanou

10. stulouV autou epoihsen argurion kai anakliton autou cruseon epibasiV autou porfura entoV autou liqostrwton agaphn apo qugaterwn ierousalhm

11. exelqate kai idete en tw basilei salwmwn en tw stefanw w estefanwsen auton h mhthr autou en hmera numfeusewV autou kai en hmera eufrosunhV kardiaV autou

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina