1. to loipon adelfoi mou cairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfaleV

2. blepete touV kunaV blepete touV kakouV ergataV blepete thn katatomhn

3. hmeiV gar esmen h peritomh oi pneumati qew latreuonteV kai kaucwmenoi en cristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqoteV

4. kaiper egw ecwn pepoiqhsin kai en sarki ei tiV dokei alloV pepoiqenai en sarki egw mallon

5. peritomh oktahmeroV ek genouV israhl fulhV beniamin ebraioV ex ebraiwn kata nomon farisaioV

6. kata zhlon diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomenoV amemptoV

7. all atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton criston zhmian

8. alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperecon thV gnwsewV cristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina criston kerdhsw

9. kai eureqw en autw mh ecwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistewV cristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei

10. tou gnwnai auton kai thn dunamin thV anastasewV autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou summorfoumenoV tw qanatw autou

11. ei pwV katanthsw eiV thn exanastasin twn nekrwn

12. ouc oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhfqhn upo tou cristou ihsou

13. adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenoV toiV de emprosqen epekteinomenoV

14. kata skopon diwkw epi to brabeion thV anw klhsewV tou qeou en cristw ihsou

15. osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterwV froneite kai touto o qeoV umin apokaluyei

16. plhn eiV o efqasamen tw autw stoicein kanoni to auto fronein

17. summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touV outwV peripatountaV kaqwV ecete tupon hmaV

18. polloi gar peripatousin ouV pollakiV elegon umin nun de kai klaiwn legw touV ecqrouV tou staurou tou cristou

19. wn to teloV apwleia wn o qeoV h koilia kai h doxa en th aiscunh autwn oi ta epigeia fronounteV

20. hmwn gar to politeuma en ouranoiV uparcei ex ou kai swthra apekdecomeqa kurion ihsoun criston

21. oV metaschmatisei to swma thV tapeinwsewV hmwn eiV to genesqai auto summorfon tw swmati thV doxhV autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotaxai eautw ta panta

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina