Fondare 1291 Risultati per: upo

 • en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian (II São Pedro 1, 6)

 • dio ouk amelhsw umaV aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia (II São Pedro 1, 12)

 • dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei (II São Pedro 1, 13)

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan oi agioi qeou anqrwpoi (II São Pedro 1, 21)

 • kai poleiV sodomwn kai gomorraV tefrwsaV katastrofh katekrinen upodeigma mellontwn asebein teqeikwV (II São Pedro 2, 6)

 • kai dikaion lwt kataponoumenon upo thV twn aqesmwn en aselgeia anastrofhV errusato (II São Pedro 2, 7)

 • elegxin de escen idiaV paranomiaV upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian (II São Pedro 2, 16)

 • outoi eisin phgai anudroi nefelai upo lailapoV elaunomenai oiV o zofoV tou skotouV eiV aiwna tethrhtai (II São Pedro 2, 17)

 • tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian (II São Pedro 3, 1)

 • mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn hmwn entolhV tou kuriou kai swthroV (II São Pedro 3, 2)

 • dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei (III São João 1, 10)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina