Fondare 1291 Risultati per: upo

 • dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhV estin (III São João 1, 12)

 • upomnhsai de umaV boulomai eidotaV umaV apax touto oti o kurioV laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen (São Judas 1, 5)

 • aggelouV te touV mh thrhsantaV thn eautwn archn alla apolipontaV to idion oikhthrion eiV krisin megalhV hmeraV desmoiV aidioiV upo zofon tethrhken (São Judas 1, 6)

 • outoi eisin en taiV agapaiV umwn spiladeV suneuwcoumenoi afobwV eautouV poimainonteV nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina akarpa diV apoqanonta ekrizwqenta (São Judas 1, 12)

 • umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou (São Judas 1, 17)

 • egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou (Apocalipse 1, 9)

 • oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV (Apocalipse 2, 2)

 • kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV (Apocalipse 2, 3)

 • oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn (Apocalipse 2, 19)

 • oti ethrhsaV ton logon thV upomonhV mou kagw se thrhsw ek thV wraV tou peirasmou thV melloushV ercesqai epi thV oikoumenhV olhV peirasai touV katoikountaV epi thV ghV (Apocalipse 3, 10)

 • kai oudeiV hdunato en tw ouranw oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV anoixai to biblion oude blepein auto (Apocalipse 5, 3)

 • kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 5, 13)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina