Fondare 1291 Risultati per: upo

 • exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw miaV elathV (Gênesis 21, 15)

 • kai eipen abraam tw paidi autou tw presbuterw thV oikiaV autou tw arconti pantwn twn autou qeV thn ceira sou upo ton mhron mou (Gênesis 24, 2)

 • kai eqhken o paiV thn ceira autou upo ton mhron abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatoV toutou (Gênesis 24, 9)

 • mh poihsein meq' hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met' eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou (Gênesis 26, 29)

 • kai apesthsen odon triwn hmerwn ana meson autwn kai ana meson iakwb iakwb de epoimainen ta probata laban ta upoleifqenta (Gênesis 30, 36)

 • kai edwkan tw iakwb touV qeouV touV allotriouV oi hsan en taiV cersin autwn kai ta enwtia ta en toiV wsin autwn kai katekruyen auta iakwb upo thn tereminqon thn en sikimoiV kai apwlesen auta ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 35, 4)

 • apeqanen de debbwra h trofoV rebekkaV katwteron baiqhl upo thn balanon kai ekalesen iakwb to onoma authV balanoV penqouV (Gênesis 35, 8)

 • kai outoi uioi sebegwn aie kai wnan outoV estin o wnaV oV euren ton iamin en th erhmw ote enemen ta upozugia sebegwn tou patroV autou (Gênesis 36, 24)

 • kai sunagagetwsan panta ta brwmata twn epta etwn twn ercomenwn twn kalwn toutwn kai sunacqhtw o sitoV upo ceira faraw brwmata en taiV polesin fulacqhtw (Gênesis 41, 35)

 • apesteilen gar me o qeoV emprosqen umwn upoleipesqai umwn kataleimma epi thV ghV kai ekqreyai umwn kataleiyin megalhn (Gênesis 45, 7)

 • epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon (Gênesis 45, 21)

 • elalhsan de autw panta ta rhqenta upo iwshf osa eipen autoiV idwn de taV amaxaV aV apesteilen iwshf wste analabein auton anezwpurhsen to pneuma iakwb tou patroV autwn (Gênesis 45, 27)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina