Trouvé 1291 Résultats pour: upo

 • en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian (II São Pedro 1, 6)

 • dio ouk amelhsw umaV aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia (II São Pedro 1, 12)

 • dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei (II São Pedro 1, 13)

 • labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa (II São Pedro 1, 17)

 • ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan oi agioi qeou anqrwpoi (II São Pedro 1, 21)

 • kai poleiV sodomwn kai gomorraV tefrwsaV katastrofh katekrinen upodeigma mellontwn asebein teqeikwV (II São Pedro 2, 6)

 • kai dikaion lwt kataponoumenon upo thV twn aqesmwn en aselgeia anastrofhV errusato (II São Pedro 2, 7)

 • elegxin de escen idiaV paranomiaV upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian (II São Pedro 2, 16)

 • outoi eisin phgai anudroi nefelai upo lailapoV elaunomenai oiV o zofoV tou skotouV eiV aiwna tethrhtai (II São Pedro 2, 17)

 • tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian (II São Pedro 3, 1)

 • mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn hmwn entolhV tou kuriou kai swthroV (II São Pedro 3, 2)

 • dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei (III São João 1, 10)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina