Fondare 1291 Risultati per: upo

 • eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek peritomhV (Tito 1, 10)

 • presbutaV nhfaliouV einai semnouV swfronaV ugiainontaV th pistei th agaph th upomonh (Tito 2, 2)

 • swfronaV agnaV oikourouV agaqaV upotassomenaV toiV idioiV andrasin ina mh o logoV tou qeou blasfhmhtai (Tito 2, 5)

 • peri panta seauton parecomenoV tupon kalwn ergwn en th didaskalia adiafqorian semnothta afqarsian (Tito 2, 7)

 • doulouV idioiV despotaiV upotassesqai en pasin euarestouV einai mh antilegontaV (Tito 2, 9)

 • upomimnhske autouV arcaiV kai exousiaiV upotassesqai peiqarcein proV pan ergon agaqon etoimouV einai (Tito 3, 1)

 • oV wn apaugasma thV doxhV kai carakthr thV upostasewV autou ferwn te ta panta tw rhmati thV dunamewV autou di eautou kaqarismon poihsamenoV twn amartiwn hmwn ekaqisen en dexia thV megalwsunhV en uyhloiV (Hebreus 1, 3)

 • proV tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou (Hebreus 1, 13)

 • pwV hmeiV ekfeuxomeqa thlikauthV amelhsanteV swthriaV htiV archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eiV hmaV ebebaiwqh (Hebreus 2, 3)

 • panta upetaxaV upokatw twn podwn autou en gar tw upotaxai autw ta panta ouden afhken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena (Hebreus 2, 8)

 • paV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV qeoV (Hebreus 3, 4)

 • metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen (Hebreus 3, 14)


“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina