Fondare 1291 Risultati per: upo

 • ei de proswpolhpteite amartian ergazesqe elegcomenoi upo tou nomou wV parabatai (São Tiago 2, 9)

 • omoiwV de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwqh upodexamenh touV aggelouV kai etera odw ekbalousa (São Tiago 2, 25)

 • idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elacistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoV boulhtai (São Tiago 3, 4)

 • kai h glwssa pur o kosmoV thV adikiaV outwV h glwssa kaqistatai en toiV melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton trocon thV genesewV kai flogizomenh upo thV geennhV (São Tiago 3, 6)

 • h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhV eupeiqhV mesth eleouV kai karpwn agaqwn adiakritoV kai anupokritoV (São Tiago 3, 17)

 • upotaghte oun tw qew antisthte tw diabolw kai feuxetai af umwn (São Tiago 4, 7)

 • upodeigma labete thV kakopaqeiaV adelfoi mou kai thV makroqumiaV touV profhtaV oi elalhsan tw onomati kuriou (São Tiago 5, 10)

 • idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn (São Tiago 5, 11)

 • pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh eiV upokrisin peshte (São Tiago 5, 12)

 • taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatoV eiV filadelfian anupokriton ek kaqaraV kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV (I São Pedro 1, 22)

 • apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseiV kai fqonouV kai pasaV katalaliaV (I São Pedro 2, 1)

 • proV on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon (I São Pedro 2, 4)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina