Fondare 1291 Risultati per: upo

 • estin de pistiV elpizomenwn upostasiV pragmatwn elegcoV ou blepomenwn (Hebreus 11, 1)

 • pistei mwshV gennhqeiV ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilewV (Hebreus 11, 23)

 • toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna (Hebreus 12, 1)

 • analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn eiV auton antilogian ina mh kamhte taiV yucaiV umwn ekluomenoi (Hebreus 12, 3)

 • ei paideian upomenete wV uioiV umin prosferetai o qeoV tiV gar estin uioV on ou paideuei pathr (Hebreus 12, 7)

 • eita touV men thV sarkoV hmwn pateraV eicomen paideutaV kai enetrepomeqa ou pollw mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn kai zhsomen (Hebreus 12, 9)

 • thV de eupoiiaV kai koinwniaV mh epilanqanesqe toiautaiV gar qusiaiV euaresteitai o qeoV (Hebreus 13, 16)

 • ginwskonteV oti to dokimion umwn thV pistewV katergazetai upomonhn (São Tiago 1, 3)

 • h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi (São Tiago 1, 4)

 • makarioV anhr oV upomenei peirasmon oti dokimoV genomenoV lhyetai ton stefanon thV zwhV on ephggeilato o kurioV toiV agapwsin auton (São Tiago 1, 12)

 • ekastoV de peirazetai upo thV idiaV epiqumiaV exelkomenoV kai deleazomenoV (São Tiago 1, 14)

 • kai epibleyhte epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte autw su kaqou wde kalwV kai tw ptwcw eiphte su sthqi ekei h kaqou wde upo to upopodion mou (São Tiago 2, 3)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina