Fondare 1291 Risultati per: upo

 • upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wV upereconti (I São Pedro 2, 13)

 • oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toiV despotaiV ou monon toiV agaqoiV kai epieikesin alla kai toiV skolioiV (I São Pedro 2, 18)

 • touto gar cariV ei dia suneidhsin qeou upoferei tiV lupaV pascwn adikwV (I São Pedro 2, 19)

 • poion gar kleoV ei amartanonteV kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiounteV kai pasconteV upomeneite touto cariV para qew (I São Pedro 2, 20)

 • eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou (I São Pedro 2, 21)

 • omoiwV ai gunaikeV upotassomenai toiV idioiV andrasin ina kai ei tineV apeiqousin tw logw dia thV twn gunaikwn anastrofhV aneu logou kerdhqhswntai (I São Pedro 3, 1)

 • outwV gar pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai epi ton qeon ekosmoun eautaV upotassomenai toiV idioiV andrasin (I São Pedro 3, 5)

 • o kai hmaV antitupon nun swzei baptisma ou sarkoV apoqesiV rupou alla suneidhsewV agaqhV eperwthma eiV qeon di anastasewV ihsou cristou (I São Pedro 3, 21)

 • oV estin en dexia tou qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn (I São Pedro 3, 22)

 • mhd wV katakurieuonteV twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou (I São Pedro 5, 3)

 • omoiwV newteroi upotaghte presbuteroiV panteV de allhloiV upotassomenoi thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti o qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin (I São Pedro 5, 5)

 • tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw (I São Pedro 5, 6)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina