1. kreisswn anhr elegcwn androV sklhrotrachlou exapinhV gar flegomenou autou ouk estin iasiV

2. egkwmiazomenwn dikaiwn eufranqhsontai laoi arcontwn de asebwn stenousin andreV

3. androV filountoV sofian eufrainetai pathr autou oV de poimainei pornaV apolei plouton

4. basileuV dikaioV anisthsin cwran anhr de paranomoV kataskaptei

5. oV paraskeuazetai epi proswpon tou eautou filou diktuon periballei auto toiV eautou posin

6. amartanonti andri megalh pagiV dikaioV de en cara kai en eufrosunh estai

7. epistatai dikaioV krinein penicroiV o de asebhV ou sunhsei gnwsin kai ptwcw ouc uparcei nouV epignwmwn

8. andreV loimoi exekausan polin sofoi de apestreyan orghn

9. anhr sofoV krinei eqnh anhr de fauloV orgizomenoV katagelatai kai ou katapthssei

10. andreV aimatwn metocoi mishsousin osion oi de euqeiV ekzhthsousin yuchn autou

11. olon ton qumon autou ekferei afrwn sofoV de tamieuetai kata meroV

12. basilewV upakouontoV logon adikon panteV oi up' auton paranomoi

13. danistou kai creofeiletou allhloiV sunelqontwn episkophn poieitai amfoterwn o kurioV

14. basilewV en alhqeia krinontoV ptwcouV o qronoV autou eiV marturion katastaqhsetai

15. plhgai kai elegcoi didoasin sofian paiV de planwmenoV aiscunei goneiV autou

16. pollwn ontwn asebwn pollai ginontai amartiai oi de dikaioi ekeinwn piptontwn katafoboi ginontai

17. paideue uion sou kai anapausei se kai dwsei kosmon th yuch sou

18. ou mh uparxh exhghthV eqnei paranomw o de fulasswn ton nomon makaristoV

19. logoiV ou paideuqhsetai oikethV sklhroV ean gar kai nohsh all' ouc upakousetai

20. ean idhV andra tacun en logoiV ginwske oti elpida ecei mallon afrwn autou

21. oV kataspatala ek paidoV oikethV estai escaton de odunhqhsetai ef' eautw

22. anhr qumwdhV orussei neikoV anhr de orgiloV exwruxen amartiaV

23. ubriV andra tapeinoi touV de tapeinofronaV ereidei doxh kurioV

24. oV merizetai klepth misei thn eautou yuchn ean de orkou proteqentoV akousanteV mh anaggeilwsin

25. fobhqenteV kai aiscunqenteV anqrwpouV upeskelisqhsan o de pepoiqwV epi kurion eufranqhsetai asebeia andri didwsin sfalma oV de pepoiqen epi tw despoth swqhsetai

26. polloi qerapeuousin proswpa hgoumenwn para de kuriou ginetai to dikaion andri

27. bdelugma dikaioiV anhr adikoV bdelugma de anomw kateuqunousa odoV

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina