1. ean kaqishV deipnein epi trapezhV dunastwn nohtwV noei ta paratiqemena soi

2. kai epiballe thn ceira sou eidwV oti toiauta se dei paraskeuasai

3. ei de aplhstoteroV ei mh epiqumei twn edesmatwn autou tauta gar ecetai zwhV yeudouV

4. mh parekteinou penhV wn plousiw th de sh ennoia aposcou

5. ean episthshV to son omma proV auton oudamou faneitai kateskeuastai gar autw pterugeV wsper aetou kai upostrefei eiV ton oikon tou proesthkotoV autou

6. mh sundeipnei andri baskanw mhde epiqumei twn brwmatwn autou

7. on tropon gar ei tiV katapioi trica outwV esqiei kai pinei

8. mhde proV se eisagaghV auton kai faghV ton ywmon sou met' autou exemesei gar auton kai lumaneitai touV logouV sou touV kalouV

9. eiV wta afronoV mhden lege mhpote mukthrish touV sunetouV logouV sou

10. mh metaqhV oria aiwnia eiV de kthma orfanwn mh eiselqhV

11. o gar lutroumenoV autouV kurioV krataioV estin kai krinei thn krisin autwn meta sou

12. doV eiV paideian thn kardian sou ta de wta sou etoimason logoiV aisqhsewV

13. mh aposch nhpion paideuein oti ean pataxhV auton rabdw ou mh apoqanh

14. su men gar pataxeiV auton rabdw thn de yuchn autou ek qanatou rush

15. uie ean sofh genhtai sou h kardia eufraneiV kai thn emhn kardian

16. kai endiatriyei logoiV ta sa ceilh proV ta ema ceilh ean orqa wsin

17. mh zhloutw h kardia sou amartwlouV alla en fobw kuriou isqi olhn thn hmeran

18. ean gar thrhshV auta estai soi ekgona h de elpiV sou ouk aposthsetai

19. akoue uie kai sofoV ginou kai kateuqune ennoiaV shV kardiaV

20. mh isqi oinopothV mhde ekteinou sumbolaiV krewn te agorasmoiV

21. paV gar mequsoV kai pornokopoV ptwceusei kai endusetai dierrhgmena kai rakwdh paV upnwdhV

22. akoue uie patroV tou gennhsantoV se kai mh katafronei oti geghraken sou h mhthr

24. kalwV ektrefei pathr dikaioV epi de uiw sofw eufrainetai h yuch autou

25. eufrainesqw o pathr kai h mhthr epi soi kai cairetw h tekousa se

26. doV moi uie shn kardian oi de soi ofqalmoi emaV odouV threitwsan

27. piqoV gar tetrhmenoV estin allotrioV oikoV kai frear stenon allotrion

28. outoV gar suntomwV apoleitai kai paV paranomoV analwqhsetai

29. tini ouai tini qoruboV tini krisiV tini ahdiai kai lescai tini suntrimmata dia kenhV tinoV peleioi oi ofqalmoi

30. ou twn egcronizontwn en oinoiV ou twn icneuontwn pou potoi ginontai

31. mh mequskesqe oinw alla omileite anqrwpoiV dikaioiV kai omileite en peripatoiV ean gar eiV taV fialaV kai ta pothria dwV touV ofqalmouV sou usteron peripathseiV gumnoteroV uperou

32. to de escaton wsper upo ofewV peplhgwV ekteinetai kai wsper upo kerastou diaceitai autw o ioV

33. oi ofqalmoi sou otan idwsin allotrian to stoma sou tote lalhsei skolia

34. kai katakeish wsper en kardia qalasshV kai wsper kubernhthV en pollw kludwni

35. ereiV de tuptousin me kai ouk eponesa kai enepaixan moi egw de ouk hdein pote orqroV estai ina elqwn zhthsw meq' wn suneleusomai

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina