1. oimmoi oti egenomhn wV sunagwn kalamhn en amhtw kai wV epifullida en trughtw ouc uparcontoV botruoV tou fagein ta prwtogona oimmoi yuch

2. oti apolwlen eulabhV apo thV ghV kai katorqwn en anqrwpoiV ouc uparcei panteV eiV aimata dikazontai ekastoV ton plhsion autou ekqlibousin ekqlibh

3. epi to kakon taV ceiraV autwn etoimazousin o arcwn aitei kai o krithV eirhnikouV logouV elalhsen kataqumion yuchV autou estin kai exeloumai

4. ta agaqa autwn wV shV ektrwgwn kai badizwn epi kanonoV en hmera skopiaV ouai ouai ai ekdikhseiV sou hkasin nun esontai klauqmoi autwn

5. mh katapisteuete en filoiV kai mh elpizete epi hgoumenoiV apo thV sugkoitou sou fulaxai tou anaqesqai ti auth

6. dioti uioV atimazei patera qugathr epanasthsetai epi thn mhtera authV numfh epi thn penqeran authV ecqroi androV panteV oi andreV oi en tw oikw autou

7. egw de epi ton kurion epibleyomai upomenw epi tw qew tw swthri mou eisakousetai mou o qeoV mou

8. mh epicaire moi h ecqra mou oti peptwka kai anasthsomai dioti ean kaqisw en tw skotei kurioV fwtiei moi

9. orghn kuriou upoisw oti hmarton autw ewV tou dikaiwsai auton thn dikhn mou kai poihsei to krima mou kai exaxei me eiV to fwV oyomai thn dikaiosunhn autou

10. kai oyetai h ecqra mou kai peribaleitai aiscunhn h legousa proV me pou kurioV o qeoV sou oi ofqalmoi mou epoyontai authn nun estai eiV katapathma wV phloV en taiV odoiV

11. hmeraV aloifhV plinqou exaleiyiV sou h hmera ekeinh kai apotriyetai nomima sou

12. h hmera ekeinh kai ai poleiV sou hxousin eiV omalismon kai eiV diamerismon assuriwn kai ai poleiV sou ai ocurai eiV diamerismon apo turou ewV tou potamou suriaV hmera udatoV kai qorubou

13. kai estai h gh eiV afanismon sun toiV katoikousin authn ek karpwn epithdeumatwn autwn

14. poimaine laon sou en rabdw sou probata klhronomiaV sou kataskhnountaV kaq' eautouV drumon en mesw tou karmhlou nemhsontai thn basanitin kai thn galaaditin kaqwV ai hmerai tou aiwnoV

15. kai kata taV hmeraV exodiaV sou ex aiguptou oyesqe qaumasta

16. oyontai eqnh kai kataiscunqhsontai ek pashV thV iscuoV autwn epiqhsousin ceiraV epi to stoma autwn ta wta autwn apokwfwqhsontai

17. leixousin coun wV ofeiV suronteV ghn sugcuqhsontai en sugkleismw autwn epi tw kuriw qew hmwn eksthsontai kai fobhqhsontai apo sou

18. tiV qeoV wsper su exairwn adikiaV kai uperbainwn asebeiaV toiV kataloipoiV thV klhronomiaV autou kai ou sunescen eiV marturion orghn autou oti qelhthV eleouV estin

19. autoV epistreyei kai oiktirhsei hmaV katadusei taV adikiaV hmwn kai aporrifhsontai eiV ta baqh thV qalasshV pasaV taV amartiaV hmwn

20. dwseiV alhqeian tw iakwb eleon tw abraam kaqoti wmosaV toiV patrasin hmwn kata taV hmeraV taV emprosqen .

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina