22. kai eishlqen h gunh proV panta ton laon kai elalhsen proV pasan thn polin en th sofia authV kai afeilen thn kefalhn sabee uiou bocori kai ebalen proV iwab kai esalpisen en keratinh kai diesparhsan apo thV polewV anhr eiV ta skhnwmata autou kai iwab apestreyen eiV ierousalhm proV ton basilea

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina