1. kai en tw etei tw ebdomw ekrataiwsen iwdae kai elaben touV ekatontarcouV ton azarian uion iwram kai ton ismahl uion iwanan kai ton azarian uion wbhd kai ton maasaian uion adaia kai ton elisafan uion zacaria met' autou eiV oikon

2. kai ekuklwsan ton ioudan kai sunhgagon touV leuitaV ek paswn twn polewn iouda kai arcontaV patriwn tou israhl kai hlqon eiV ierousalhm

3. kai dieqento pasa ekklhsia iouda diaqhkhn en oikw tou qeou meta tou basilewV kai edeixen autoiV ton uion tou basilewV kai eipen autoiV idou o uioV tou basilewV basileusatw kaqwV elalhsen kurioV epi ton oikon dauid

4. nun o logoV outoV on poihsete to triton ex umwn eisporeuesqwsan to sabbaton twn ierewn kai twn leuitwn kai eiV taV pulaV twn eisodwn

5. kai to triton en oikw tou basilewV kai to triton en th pulh th mesh kai paV o laoV en aulaiV oikou kuriou

6. kai mh eiselqetw eiV oikon kuriou ean mh oi iereiV kai oi leuitai kai oi leitourgounteV twn leuitwn autoi eiseleusontai oti agioi eisin kai paV o laoV fulassetw fulakaV kuriou

7. kai kuklwsousin oi leuitai ton basilea kuklw androV skeuoV en ceiri autou kai o eisporeuomenoV eiV ton oikon apoqaneitai kai esontai meta tou basilewV eisporeuomenou kai ekporeuomenou

8. kai epoihsan oi leuitai kai paV iouda kata panta osa eneteilato iwdae o iereuV kai elabon ekastoV touV andraV autou ap' archV tou sabbatou ewV exodou tou sabbatou oti ou katelusen iwdae taV efhmeriaV

9. kai edwken taV macairaV kai touV qureouV kai ta opla a hn tou basilewV dauid en oikw tou qeou

10. kai esthsen panta ton laon ekaston en toiV oploiV autou apo thV wmiaV tou oikou thV dexiaV ewV thV wmiaV thV aristeraV tou qusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw

11. kai exhgagen ton uion tou basilewV kai edwken ep' auton to basileion kai ta marturia kai ebasileusan kai ecrisan auton iwdae kai oi uioi autou kai eipan zhtw o basileuV

12. kai hkousen goqolia thn fwnhn tou laou twn trecontwn kai exomologoumenwn kai ainountwn ton basilea kai eishlqen proV ton basilea eiV oikon kuriou

13. kai eiden kai idou o basileuV epi thV stasewV autou kai epi thV eisodou oi arconteV kai ai salpiggeV peri ton basilea kai paV o laoV hufranqh kai esalpisan en taiV salpigxin kai oi adonteV en toiV organoiV wdoi kai umnounteV ainon kai dierrhxen goqolia thn stolhn authV kai ebohsen kai eipen epitiqemenoi epitiqesqe

14. kai exhlqen iwdae o iereuV kai eneteilato iwdae o iereuV toiV ekatontarcoiV kai toiV archgoiV thV dunamewV kai eipen autoiV ekbalete authn ektoV tou oikou kai eiselqate opisw authV kai apoqanetw macaira oti eipen o iereuV mh apoqanetw en oikw kuriou

15. kai edwkan auth anesin kai dihlqen dia thV pulhV twn ippewn tou oikou tou basilewV kai eqanatwsan authn ekei

16. kai dieqeto iwdae diaqhkhn ana meson autou kai tou laou kai tou basilewV einai laon tw kuriw

17. kai eishlqen paV o laoV thV ghV eiV oikon baal kai katespasan auton kai ta qusiasthria kai ta eidwla autou eleptunan kai ton matqan ierea thV baal eqanatwsan enantion twn qusiasthriwn autou

18. kai eneceirhsen iwdae o iereuV ta erga oikou kuriou dia ceiroV ierewn kai leuitwn kai anesthsen taV efhmeriaV twn ierewn kai twn leuitwn aV diesteilen dauid epi ton oikon kuriou kai anenegkai olokautwmata kuriw kaqwV gegraptai en nomw mwush en eufrosunh kai en wdaiV dia ceiroV dauid

19. kai esthsan oi pulwroi epi taV pulaV oikou kuriou kai ouk eiseleusetai akaqartoV eiV pan pragma

20. kai elaben touV patriarcaV kai touV dunatouV kai touV arcontaV tou laou kai panta ton laon thV ghV kai anebibasan ton basilea eiV oikon kuriou kai eishlqen dia thV pulhV thV eswteraV eiV ton oikon tou basilewV kai ekaqisan ton basilea epi ton qronon thV basileiaV

21. kai hufranqh paV o laoV thV ghV kai h poliV hsucasen kai thn goqolian eqanatwsan macaira

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina