1. diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte

2. o gar lalwn glwssh ouk anqrwpoiV lalei alla tw qew oudeiV gar akouei pneumati de lalei musthria

3. o de profhteuwn anqrwpoiV lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian

4. o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei

5. qelw de pantaV umaV lalein glwssaiV mallon de ina profhteuhte meizwn gar o profhteuwn h o lalwn glwssaiV ektoV ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh

6. nuni de adelfoi ean elqw proV umaV glwssaiV lalwn ti umaV wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h en didach

7. omwV ta ayuca fwnhn didonta eite auloV eite kiqara ean diastolhn toiV fqoggoiV mh dw pwV gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon

8. kai gar ean adhlon fwnhn salpigx dw tiV paraskeuasetai eiV polemon

9. outwV kai umeiV dia thV glwsshV ean mh eushmon logon dwte pwV gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eiV aera lalounteV

10. tosauta ei tucoi genh fwnwn estin en kosmw kai ouden autwn afwnon

11. ean oun mh eidw thn dunamin thV fwnhV esomai tw lalounti barbaroV kai o lalwn en emoi barbaroV

12. outwV kai umeiV epei zhlwtai este pneumatwn proV thn oikodomhn thV ekklhsiaV zhteite ina perisseuhte

13. dioper o lalwn glwssh proseucesqw ina diermhneuh

14. ean gar proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nouV mou akarpoV estin

15. ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw de kai tw noi

16. epei ean euloghshV tw pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwV erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeiV ouk oiden

17. su men gar kalwV eucaristeiV all o eteroV ouk oikodomeitai

18. eucaristw tw qew mou pantwn umwn mallon glwssaiV lalwn

19. all en ekklhsia qelw pente logouV dia tou nooV mou lalhsai ina kai allouV kathchsw h muriouV logouV en glwssh

20. adelfoi mh paidia ginesqe taiV fresin alla th kakia nhpiazete taiV de fresin teleioi ginesqe

21. en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssoiV kai en ceilesin eteroiV lalhsw tw law toutw kai oud outwV eisakousontai mou legei kurioV

22. wste ai glwssai eiV shmeion eisin ou toiV pisteuousin alla toiV apistoiV h de profhteia ou toiV apistoiV alla toiV pisteuousin

23. ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai panteV glwssaiV lalwsin eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe

24. ean de panteV profhteuwsin eiselqh de tiV apistoV h idiwthV elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

25. kai outwV ta krupta thV kardiaV autou fanera ginetai kai outwV peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti o qeoV ontwV en umin estin

26. ti oun estin adelfoi otan sunerchsqe ekastoV umwn yalmon ecei didachn ecei glwssan ecei apokaluyin ecei ermhneian ecei panta proV oikodomhn genesqw

27. eite glwssh tiV lalei kata duo h to pleiston treiV kai ana meroV kai eiV diermhneuetw

28. ean de mh h diermhneuthV sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew

29. profhtai de duo h treiV laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

30. ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoV sigatw

31. dunasqe gar kaq ena panteV profhteuein ina panteV manqanwsin kai panteV parakalwntai

32. kai pneumata profhtwn profhtaiV upotassetai

33. ou gar estin akatastasiaV o qeoV all eirhnhV wV en pasaiV taiV ekklhsiaiV twn agiwn

34. ai gunaikeV umwn en taiV ekklhsiaiV sigatwsan ou gar epitetraptai autaiV lalein all upotassesqai kaqwV kai o nomoV legei

35. ei de ti maqein qelousin en oikw touV idiouV andraV eperwtatwsan aiscron gar estin gunaixin en ekklhsia lalein

36. h af umwn o logoV tou qeou exhlqen h eiV umaV monouV kathnthsen

37. ei tiV dokei profhthV einai h pneumatikoV epiginwsketw a grafw umin oti tou kuriou eisin entolai

38. ei de tiV agnoei agnoeitw

39. wste adelfoi zhloute to profhteuein kai to lalein glwssaiV mh kwluete

40. panta euschmonwV kai kata taxin ginesqw

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina