pronađen 27 Rezultati za: sucem

 • kai diwdeusen abram thn ghn eiV to mhkoV authV ewV tou topou sucem epi thn drun thn uyhlhn oi de cananaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 12, 6)

 • kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para emmwr patroV sucem ekaton amnwn (Gênesis 33, 19)

 • kai eiden authn sucem o uioV emmwr o corraioV o arcwn thV ghV kai labwn authn ekoimhqh met' authV kai etapeinwsen authn (Gênesis 34, 2)

 • eipen de sucem proV emmwr ton patera autou legwn labe moi thn paidiskhn tauthn eiV gunaika (Gênesis 34, 4)

 • exhlqen de emmwr o pathr sucem proV iakwb lalhsai autw (Gênesis 34, 6)

 • kai elalhsen emmwr autoiV legwn sucem o uioV mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika (Gênesis 34, 8)

 • eipen de sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen (Gênesis 34, 11)

 • apekriqhsan de oi uioi iakwb tw sucem kai emmwr tw patri autou meta dolou kai elalhsan autoiV oti emianan dinan thn adelfhn autwn (Gênesis 34, 13)

 • kai hresan oi logoi enantion emmwr kai enantion sucem tou uiou emmwr (Gênesis 34, 18)

 • hlqen de emmwr kai sucem o uioV autou proV thn pulhn thV polewV autwn kai elalhsan proV touV andraV thV polewV autwn legonteV (Gênesis 34, 20)

 • kai eishkousan emmwr kai sucem tou uiou autou panteV oi ekporeuomenoi thn pulhn thV polewV autwn kai perietemonto thn sarka thV akrobustiaV autwn paV arshn (Gênesis 34, 24)

 • ton te emmwr kai sucem ton uion autou apekteinan en stomati macairaV kai elabon thn dinan ek tou oikou tou sucem kai exhlqon (Gênesis 34, 26)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina