pronađen 2690 Rezultati za: egw

 • gegona afrwn kaucwmenoV umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi (II Coríntios 12, 11)

 • ti gar estin o htthqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn (II Coríntios 12, 13)

 • egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei kai perissoterwV umaV agapwn htton agapwmai (II Coríntios 12, 15)

 • estw de egw ou katebarhsa umaV all uparcwn panourgoV dolw umaV elabon (II Coríntios 12, 16)

 • proeirhka kai prolegw wV parwn to deuteron kai apwn nun grafw toiV prohmarthkosin kai toiV loipoiV pasin oti ean elqw eiV to palin ou feisomai (II Coríntios 13, 2)

 • wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw (Gálatas 1, 9)

 • oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou (Gálatas 1, 12)

 • egw gar dia nomou nomw apeqanon ina qew zhsw (Gálatas 2, 19)

 • cristw sunestaurwmai zw de ouketi egw zh de en emoi cristoV o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou tou agaphsantoV me kai paradontoV eauton uper emou (Gálatas 2, 20)

 • adelfoi kata anqrwpon legw omwV anqrwpou kekurwmenhn diaqhkhn oudeiV aqetei h epidiatassetai (Gálatas 3, 15)

 • touto de legw diaqhkhn prokekurwmenhn upo tou qeou eiV criston o meta eth tetrakosia kai triakonta gegonwV nomoV ouk akuroi eiV to katarghsai thn epaggelian (Gálatas 3, 17)

 • legw de ef oson cronon o klhronomoV nhpioV estin ouden diaferei doulou kurioV pantwn wn (Gálatas 4, 1)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina