pronađen 2690 Rezultati za: egw

 • adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenoV toiV de emprosqen epekteinomenoV (Filipenses 3, 13)

 • polloi gar peripatousin ouV pollakiV elegon umin nun de kai klaiwn legw touV ecqrouV tou staurou tou cristou (Filipenses 3, 18)

 • ouc oti kaq usterhsin legw egw gar emaqon en oiV eimi autarkhV einai (Filipenses 4, 11)

 • eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV (Colossenses 1, 23)

 • hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou (Colossenses 1, 25)

 • touto de legw ina mh tiV umaV paralogizhtai en piqanologia (Colossenses 2, 4)

 • dio hqelhsamen elqein proV umaV egw men pauloV kai apax kai diV kai enekoyen hmaV o satanaV (I Tessalonicenses 2, 18)

 • dia touto kagw mhketi stegwn epemya eiV to gnwnai thn pistin umwn mhpwV epeirasen umaV o peirazwn kai eiV kenon genhtai o kopoV hmwn (I Tessalonicenses 3, 5)

 • otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidioV autoiV efistatai oleqroV wsper h wdin th en gastri ecoush kai ou mh ekfugwsin (I Tessalonicenses 5, 3)

 • kata to euaggelion thV doxhV tou makariou qeou o episteuqhn egw (I Timóteo 1, 11)

 • pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV oti cristoV ihsouV hlqen eiV ton kosmon amartwlouV swsai wn prwtoV eimi egw (I Timóteo 1, 15)

 • eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV alhqeian legw en cristw ou yeudomai didaskaloV eqnwn en pistei kai alhqeia (I Timóteo 2, 7)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina