pronađen 5869 Rezultati za: apo

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • exenhyen de nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uioV autou o newteroV (Gênesis 9, 24)

 • kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnoV ewV elqein eiV gerara kai gazan ewV elqein sodomwn kai gomorraV adama kai sebwim ewV lasa (Gênesis 10, 19)

 • kai egeneto h katoikhsiV autwn apo massh ewV elqein eiV swfhra oroV anatolwn (Gênesis 10, 30)

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)

 • kai egeneto en tw kinhsai autouV apo anatolwn euron pedion en gh sennaar kai katwkhsan ekei (Gênesis 11, 2)

 • estai oun wV an idwsin se oi aiguptioi erousin oti gunh autou auth kai apoktenousin me se de peripoihsontai (Gênesis 12, 12)

 • ina ti eipaV oti adelfh mou estin kai elabon authn emautw eiV gunaika kai nun idou h gunh sou enantion sou labwn apotrece (Gênesis 12, 19)

 • kai exelexato eautw lwt pasan thn pericwron tou iordanou kai aphren lwt apo anatolwn kai diecwrisqhsan ekastoV apo tou adelfou autou (Gênesis 13, 11)

 • o de qeoV eipen tw abram meta to diacwrisqhnai ton lwt ap' autou anableyaV toiV ofqalmoiV sou ide apo tou topou ou nun su ei proV borran kai liba kai anatolaV kai qalassan (Gênesis 13, 14)

 • kai aposkhnwsaV abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw (Gênesis 13, 18)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina