pronađen 5869 Rezultati za: apo

 • kai paidion oktw hmerwn peritmhqhsetai umin pan arsenikon eiV taV geneaV umwn o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV apo pantoV uiou allotriou oV ouk estin ek tou spermatoV sou (Gênesis 17, 12)

 • sunetelesen de lalwn proV auton kai anebh o qeoV apo abraam (Gênesis 17, 22)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • eipen de proV auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh (Gênesis 18, 9)

 • o de kurioV eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidoV mou a egw poiw (Gênesis 18, 17)

 • kai apostreyanteV ekeiqen oi andreV hlqon eiV sodoma abraam de hn esthkwV enantion kuriou (Gênesis 18, 22)

 • kai eggisaV abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV (Gênesis 18, 23)

 • ean wsin penthkonta dikaioi en th polei apoleiV autouV ouk anhseiV panta ton topon eneken twn penthkonta dikaiwn ean wsin en auth (Gênesis 18, 24)

 • mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin (Gênesis 18, 25)

 • kai apokriqeiV abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV (Gênesis 18, 27)

 • ean de elattonwqwsin oi penthkonta dikaioi pente apoleiV eneken twn pente pasan thn polin kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei tessarakonta pente (Gênesis 18, 28)

 • kai proseqhken eti lalhsai proV auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta (Gênesis 18, 29)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina