pronađen 82 Rezultati za: alhqeiaV

  • ekousiwV gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thV alhqeiaV ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia (Hebreus 10, 26)

  • boulhqeiV apekuhsen hmaV logw alhqeiaV eiV to einai hmaV aparchn tina twn autou ktismatwn (São Tiago 1, 18)

  • ei de zhlon pikron ecete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakaucasqe kai yeudesqe kata thV alhqeiaV (São Tiago 3, 14)

  • adelfoi ean tiV en umin planhqh apo thV alhqeiaV kai epistreyh tiV auton (São Tiago 5, 19)

  • taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatoV eiV filadelfian anupokriton ek kaqaraV kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV (I São Pedro 1, 22)

  • kai polloi exakolouqhsousin autwn taiV apwleiaiV di ouV h odoV thV alhqeiaV blasfhmhqhsetai (II São Pedro 2, 2)

  • ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin (I São João 2, 21)

  • kai en toutw ginwskomen oti ek thV alhqeiaV esmen kai emprosqen autou peisomen taV kardiaV hmwn (I São João 3, 19)

  • hmeiV ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oV ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thV alhqeiaV kai to pneuma thV planhV (I São João 4, 6)

  • dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhV estin (III São João 1, 12)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina