1. agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin eiV ton kosmon

2. en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou estin

3. kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou anticristou o akhkoate oti ercetai kai nun en tw kosmw estin hdh

4. umeiV ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autouV oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw

5. autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmoV autwn akouei

6. hmeiV ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oV ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thV alhqeiaV kai to pneuma thV planhV

7. agaphtoi agapwmen allhlouV oti h agaph ek tou qeou estin kai paV o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon

8. o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeoV agaph estin

9. en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoV eiV ton kosmon ina zhswmen di autou

10. en toutw estin h agaph ouc oti hmeiV hgaphsamen ton qeon all oti autoV hgaphsen hmaV kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn

11. agaphtoi ei outwV o qeoV hgaphsen hmaV kai hmeiV ofeilomen allhlouV agapan

12. qeon oudeiV pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouV o qeoV en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin

13. en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autoV en hmin oti ek tou pneumatoV autou dedwken hmin

14. kai hmeiV teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou

15. oV an omologhsh oti ihsouV estin o uioV tou qeou o qeoV en autw menei kai autoV en tw qew

16. kai hmeiV egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeoV en hmin o qeoV agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoV en autw

17. en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera thV krisewV oti kaqwV ekeinoV estin kai hmeiV esmen en tw kosmw toutw

18. foboV ouk estin en th agaph all h teleia agaph exw ballei ton fobon oti o foboV kolasin ecei o de foboumenoV ou teteleiwtai en th agaph

19. hmeiV agapwmen auton oti autoV prwtoV hgaphsen hmaV

20. ean tiV eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusthV estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on ouc ewraken pwV dunatai agapan

21. kai tauthn thn entolhn ecomen ap autou ina o agapwn ton qeon agapa kai ton adelfon autou

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina