pronađen 82 Rezultati za: alhqeiaV

 • kai ekfwnhsaV o basileuV proV ton danihl eipen ep' alhqeiaV estin o qeoV umwn qeoV twn qewn kai kurioV twn basilewn o ekfainwn musthria krupta monoV oti edunasqhV dhlwsai to musthrion touto (Daniel 2, 47)

 • to orama to esperaV kai prwi hureqh ep' alhqeiaV kai nun pefragmenon to orama eti gar eiV hmeraV pollaV (Daniel 8, 26)

 • kai mala upodeixw soi ta prwta en apografh alhqeiaV kai ouqeiV hn o bohqwn met' emou uper toutwn all' h micahl o aggeloV (Daniel 10, 21)

 • nomoV alhqeiaV hn en tw stomati autou kai adikia ouc eureqh en ceilesin autou en eirhnh kateuqunwn eporeuqh met' emou kai pollouV epestreyen apo adikiaV (Malaquias 2, 6)

 • oi de elqonteV legousin autw didaskale oidamen oti alhqhV ei kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV exestin khnson kaisari dounai h ou (São Marcos 12, 14)

 • kai eipen autw o grammateuV kalwV didaskale ep alhqeiaV eipaV oti eiV estin qeoV kai ouk estin alloV plhn autou (São Marcos 12, 32)

 • ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn (São Lucas 4, 25)

 • kai ephrwthsan auton legonteV didaskale oidamen oti orqwV legeiV kai didaskeiV kai ou lambaneiV proswpon all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV (São Lucas 20, 21)

 • kai diastashV wsei wraV miaV alloV tiV diiscurizeto legwn ep alhqeiaV kai outoV met autou hn kai gar galilaioV estin (São Lucas 22, 59)

 • kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV (São João 1, 14)

 • to pneuma thV alhqeiaV o o kosmoV ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeiV de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai (São João 14, 17)

 • otan de elqh o paraklhtoV on egw pemyw umin para tou patroV to pneuma thV alhqeiaV o para tou patroV ekporeuetai ekeinoV marturhsei peri emou (São João 15, 26)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina