1. ean de qusia swthriou to dwron autou tw kuriw ean men ek twn bown autou prosagagh ean te arsen ean te qhlu amwmon prosaxei auto enantion kuriou

2. kai epiqhsei taV ceiraV epi thn kefalhn tou dwrou kai sfaxei auto para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiV to aima epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kuklw

3. kai prosaxousin apo thV qusiaV tou swthriou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thV koiliaV

4. kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei

5. kai anoisousin auta oi uioi aarwn oi iereiV epi to qusiasthrion epi ta olokautwmata epi ta xula ta epi tou puroV epi tou qusiasthriou karpwma osmh euwdiaV kuriw

6. ean de apo twn probatwn to dwron autou qusian swthriou tw kuriw arsen h qhlu amwmon prosoisei auto

7. ean arna prosagagh to dwron autou prosaxei auto enanti kuriou

8. kai epiqhsei taV ceiraV epi thn kefalhn tou dwrou autou kai sfaxei auto para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiV to aima epi to qusiasthrion kuklw

9. kai prosoisei apo thV qusiaV tou swthriou karpwma tw qew to stear kai thn osfun amwmon sun taiV yoaiV perielei auto kai to stear thV koiliaV

10. kai amfoterouV touV nefrouV kai to stear to ep' autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielwn

11. anoisei o iereuV epi to qusiasthrion osmh euwdiaV karpwma kuriw

12. ean de apo twn aigwn to dwron autou kai prosaxei enanti kuriou

13. kai epiqhsei taV ceiraV epi thn kefalhn autou kai sfaxousin auto enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiV to aima epi to qusiasthrion kuklw

14. kai anoisei ep' autou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thV koiliaV

15. kai amfoterouV touV nefrouV kai pan to stear to ep' autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei

16. kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV tw kuriw pan to stear tw kuriw

17. nomimon eiV ton aiwna eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn pan stear kai pan aima ouk edesqe

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina