1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV gunh htiV ean spermatisqh kai tekh arsen kai akaqartoV estai epta hmeraV kata taV hmeraV tou cwrismou thV afedrou authV akaqartoV estai

3. kai th hmera th ogdoh peritemei thn sarka thV akrobustiaV autou

4. kai triakonta hmeraV kai treiV kaqhsetai en aimati akaqartw authV pantoV agiou ouc ayetai kai eiV to agiasthrion ouk eiseleusetai ewV an plhrwqwsin ai hmerai kaqarsewV authV

5. ean de qhlu tekh kai akaqartoV estai diV epta hmeraV kata thn afedron kai exhkonta hmeraV kai ex kaqesqhsetai en aimati akaqartw authV

6. kai otan anaplhrwqwsin ai hmerai kaqarsewV authV ef' uiw h epi qugatri prosoisei amnon eniausion amwmon eiV olokautwma kai neosson peristeraV h trugona peri amartiaV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou proV ton ierea

7. kai prosoisei enanti kuriou kai exilasetai peri authV o iereuV kai kaqariei authn apo thV phghV tou aimatoV authV outoV o nomoV thV tiktoushV arsen h qhlu

8. ean de mh euriskh h ceir authV to ikanon eiV amnon kai lhmyetai duo trugonaV h duo neossouV peristerwn mian eiV olokautwma kai mian peri amartiaV kai exilasetai peri authV o iereuV kai kaqarisqhsetai





“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina