1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. enteilai toiV uioiV israhl kai labetwsan moi elaion elainon kaqaron kekommenon eiV fwV kausai lucnon dia pantoV

3. exwqen tou katapetasmatoV en th skhnh tou marturiou kausousin auton aarwn kai oi uioi autou apo esperaV ewV prwi enwpion kuriou endelecwV nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn

4. epi thV lucniaV thV kaqaraV kausete touV lucnouV enanti kuriou ewV to prwi

5. kai lhmyesqe semidalin kai poihsete authn dwdeka artouV duo dekatwn estai o artoV o eiV

6. kai epiqhsete autouV duo qemata ex artouV to en qema epi thn trapezan thn kaqaran enanti kuriou

7. kai epiqhsete epi to qema libanon kaqaron kai ala kai esontai eiV artouV eiV anamnhsin prokeimena tw kuriw

8. th hmera twn sabbatwn proqhsetai enanti kuriou dia pantoV enwpion twn uiwn israhl diaqhkhn aiwnion

9. kai estai aarwn kai toiV uioiV autou kai fagontai auta en topw agiw estin gar agia twn agiwn touto autw apo twn qusiazomenwn tw kuriw nomimon aiwnion

10. kai exhlqen uioV gunaikoV israhlitidoV kai outoV hn uioV aiguptiou en toiV uioiV israhl kai emacesanto en th parembolh o ek thV israhlitidoV kai o anqrwpoV o israhlithV

11. kai eponomasaV o uioV thV gunaikoV thV israhlitidoV to onoma kathrasato kai hgagon auton proV mwushn kai to onoma thV mhtroV autou salwmiq qugathr dabri ek thV fulhV dan

12. kai apeqento auton eiV fulakhn diakrinai auton dia prostagmatoV kuriou

13. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

14. exagage ton katarasamenon exw thV parembolhV kai epiqhsousin panteV oi akousanteV taV ceiraV autwn epi thn kefalhn autou kai liqobolhsousin auton pasa h sunagwgh

15. kai toiV uioiV israhl lalhson kai ereiV proV autouV anqrwpoV oV ean katarashtai qeon amartian lhmyetai

16. onomazwn de to onoma kuriou qanatw qanatousqw liqoiV liqoboleitw auton pasa sunagwgh israhl ean te proshlutoV ean te autocqwn en tw onomasai auton to onoma kuriou teleutatw

17. kai anqrwpoV oV an pataxh yuchn anqrwpou kai apoqanh qanatw qanatousqw

18. kai oV an pataxh kthnoV kai apoqanh apoteisatw yuchn anti yuchV

19. kai ean tiV dw mwmon tw plhsion wV epoihsen autw wsautwV antipoihqhsetai autw

20. suntrimma anti suntrimmatoV ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV kaqoti an dw mwmon tw anqrwpw outwV doqhsetai autw

21. oV an pataxh anqrwpon kai apoqanh qanatw qanatousqw

22. dikaiwsiV mia estai tw proshlutw kai tw egcwriw oti egw eimi kurioV o qeoV umwn

23. kai elalhsen mwushV toiV uioiV israhl kai exhgagon ton katarasamenon exw thV parembolhV kai eliqobolhsan auton en liqoiV kai oi uioi israhl epoihsan kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina