1. kai eipen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV ai eortai kuriou aV kalesete autaV klhtaV agiaV autai eisin eortai mou

3. ex hmeraV poihseiV erga kai th hmera th ebdomh sabbata anapausiV klhth agia tw kuriw pan ergon ou poihseiV sabbata estin tw kuriw en pash katoikia umwn

4. autai ai eortai tw kuriw klhtai agiai aV kalesete autaV en toiV kairoiV autwn

5. en tw prwtw mhni en th tessareskaidekath hmera tou mhnoV ana meson twn esperinwn pasca tw kuriw

6. kai en th pentekaidekath hmera tou mhnoV toutou eorth twn azumwn tw kuriw epta hmeraV azuma edesqe

7. kai h hmera h prwth klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

8. kai prosaxete olokautwmata tw kuriw epta hmeraV kai h ebdomh hmera klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

9. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

10. eipon toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV otan eiselqhte eiV thn ghn hn egw didwmi umin kai qerizhte ton qerismon authV kai oisete dragma aparchn tou qerismou umwn proV ton ierea

11. kai anoisei to dragma enanti kuriou dekton umin th epaurion thV prwthV anoisei auto o iereuV

12. kai poihsete en th hmera en h an ferhte to dragma probaton amwmon eniausion eiV olokautwma tw kuriw

13. kai thn qusian autou duo dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw qusia tw kuriw osmh euwdiaV kuriw kai spondhn autou to tetarton tou in oinou

14. kai arton kai pefrugmena cidra nea ou fagesqe ewV eiV authn thn hmeran tauthn ewV an prosenegkhte umeiV ta dwra tw qew umwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn

15. kai ariqmhsete umeiV apo thV epaurion twn sabbatwn apo thV hmeraV hV an prosenegkhte to dragma tou epiqematoV epta ebdomadaV oloklhrouV

16. ewV thV epaurion thV escathV ebdomadoV ariqmhsete penthkonta hmeraV kai prosoisete qusian nean tw kuriw

17. apo thV katoikiaV umwn prosoisete artouV epiqema duo artouV ek duo dekatwn semidalewV esontai ezumwmenoi pefqhsontai prwtogenhmatwn tw kuriw

18. kai prosaxete meta twn artwn epta amnouV amwmouV eniausiouV kai moscon ena ek boukoliou kai kriouV duo amwmouV esontai olokautwma tw kuriw kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn qusian osmhn euwdiaV tw kuriw

19. kai poihsousin cimaron ex aigwn ena peri amartiaV kai duo amnouV eniausiouV eiV qusian swthriou meta twn artwn tou prwtogenhmatoV

20. kai epiqhsei auta o iereuV meta twn artwn tou prwtogenhmatoV epiqema enanti kuriou meta twn duo amnwn agia esontai tw kuriw tw ierei tw prosferonti auta autw estai

21. kai kalesete tauthn thn hmeran klhthn agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pash th katoikia umwn

22. kai otan qerizhte ton qerismon thV ghV umwn ou suntelesete to loipon tou qerismou tou agrou sou en tw qerizein se kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeiV tw ptwcw kai tw proshlutw upoleiyh auta egw kurioV o qeoV umwn

23. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

24. lalhson toiV uioiV israhl legwn tou mhnoV tou ebdomou mia tou mhnoV estai umin anapausiV mnhmosunon salpiggwn klhth agia estai umin

25. pan ergon latreuton ou poihsete kai prosaxete olokautwma kuriw

26. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

27. kai th dekath tou mhnoV tou ebdomou toutou hmera exilasmou klhth agia estai umin kai tapeinwsete taV yucaV umwn kai prosaxete olokautwma tw kuriw

28. pan ergon ou poihsete en auth th hmera tauth estin gar hmera exilasmou auth umin exilasasqai peri umwn enanti kuriou tou qeou umwn

29. pasa yuch htiV mh tapeinwqhsetai en auth th hmera tauth exoleqreuqhsetai ek tou laou authV

30. kai pasa yuch htiV poihsei ergon en auth th hmera tauth apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou authV

31. pan ergon ou poihsete nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pasaiV katoikiaiV umwn

32. sabbata sabbatwn estai umin kai tapeinwsete taV yucaV umwn apo enathV tou mhnoV apo esperaV ewV esperaV sabbatieite ta sabbata umwn

33. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

34. lalhson toiV uioiV israhl legwn th pentekaidekath tou mhnoV tou ebdomou toutou eorth skhnwn epta hmeraV tw kuriw

35. kai h hmera h prwth klhth agia pan ergon latreuton ou poihsete

36. epta hmeraV prosaxete olokautwmata tw kuriw kai h hmera h ogdoh klhth agia estai umin kai prosaxete olokautwmata tw kuriw exodion estin pan ergon latreuton ou poihsete

37. autai ai eortai kuriw aV kalesete klhtaV agiaV wste prosenegkai karpwmata tw kuriw olokautwmata kai qusiaV autwn kai spondaV autwn to kaq' hmeran eiV hmeran

38. plhn twn sabbatwn kuriou kai plhn twn domatwn umwn kai plhn paswn twn eucwn umwn kai plhn twn ekousiwn umwn a an dwte tw kuriw

39. kai en th pentekaidekath hmera tou mhnoV tou ebdomou toutou otan sunteleshte ta genhmata thV ghV eortasete tw kuriw epta hmeraV th hmera th prwth anapausiV kai th hmera th ogdoh anapausiV

40. kai lhmyesqe th hmera th prwth karpon xulou wraion kai kallunqra foinikwn kai kladouV xulou daseiV kai iteaV kai agnou kladouV ek ceimarrou eufranqhnai enanti kuriou tou qeou umwn epta hmeraV

41. tou eniautou nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en tw mhni tw ebdomw eortasete authn

42. en skhnaiV katoikhsete epta hmeraV paV o autocqwn en israhl katoikhsei en skhnaiV

43. opwV idwsin ai geneai umwn oti en skhnaiV katwkisa touV uiouV israhl en tw exagagein me autouV ek ghV aiguptou egw kurioV o qeoV umwn

44. kai elalhsen mwushV taV eortaV kuriou toiV uioiV israhl

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina