1. ou poihsete umin autoiV ceiropoihta oude glupta oude sthlhn anasthsete umin oude liqon skopon qhsete en th gh umwn proskunhsai autw egw eimi kurioV o qeoV umwn

2. ta sabbata mou fulaxesqe kai apo twn agiwn mou fobhqhsesqe egw eimi kurioV

3. ean toiV prostagmasin mou poreuhsqe kai taV entolaV mou fulasshsqe kai poihshte autaV

4. kai dwsw ton ueton umin en kairw autou kai h gh dwsei ta genhmata authV kai ta xula twn pediwn apodwsei ton karpon autwn

5. kai katalhmyetai umin o alohtoV ton trughton kai o trughtoV katalhmyetai ton sporon kai fagesqe ton arton umwn eiV plhsmonhn kai katoikhsete meta asfaleiaV epi thV ghV umwn

6. kai polemoV ou dieleusetai dia thV ghV umwn kai dwsw eirhnhn en th gh umwn kai koimhqhsesqe kai ouk estai umaV o ekfobwn kai apolw qhria ponhra ek thV ghV umwn

7. kai diwxesqe touV ecqrouV umwn kai pesountai enantion umwn fonw

8. kai diwxontai ex umwn pente ekaton kai ekaton umwn diwxontai muriadaV kai pesountai oi ecqroi umwn enantion umwn macaira

9. kai epibleyw ef' umaV kai auxanw umaV kai plhqunw umaV kai sthsw thn diaqhkhn mou meq' umwn

10. kai fagesqe palaia kai palaia palaiwn kai palaia ek proswpou newn exoisete

11. kai qhsw thn diaqhkhn mou en umin kai ou bdeluxetai h yuch mou umaV

12. kai emperipathsw en umin kai esomai umwn qeoV kai umeiV esesqe mou laoV

13. egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou ontwn umwn doulwn kai sunetriya ton desmon tou zugou umwn kai hgagon umaV meta parrhsiaV

14. ean de mh upakoushte mou mhde poihshte ta prostagmata mou tauta

15. alla apeiqhshte autoiV kai toiV krimasin mou prosocqish h yuch umwn wste umaV mh poiein pasaV taV entolaV mou wste diaskedasai thn diaqhkhn mou

16. kai egw poihsw outwV umin kai episusthsw ef' umaV thn aporian thn te ywran kai ton ikteron kai sfakelizontaV touV ofqalmouV umwn kai thn yuchn umwn ekthkousan kai spereite dia kenhV ta spermata umwn kai edontai oi upenantioi umwn

17. kai episthsw to proswpon mou ef' umaV kai peseisqe enantion twn ecqrwn umwn kai diwxontai umaV oi misounteV umaV kai feuxesqe ouqenoV diwkontoV umaV

18. kai ean ewV toutou mh upakoushte mou kai prosqhsw tou paideusai umaV eptakiV epi taiV amartiaiV umwn

19. kai suntriyw thn ubrin thV uperhfaniaV umwn kai qhsw ton ouranon umin sidhroun kai thn ghn umwn wsei calkhn

20. kai estai eiV kenon h iscuV umwn kai ou dwsei h gh umwn ton sporon authV kai to xulon tou agrou umwn ou dwsei ton karpon autou

21. kai ean meta tauta poreuhsqe plagioi kai mh boulhsqe upakouein mou prosqhsw umin plhgaV epta kata taV amartiaV umwn

22. kai apostelw ef' umaV ta qhria ta agria thV ghV kai katedetai umaV kai exanalwsei ta kthnh umwn kai oligostouV poihsei umaV kai erhmwqhsontai ai odoi umwn

23. kai epi toutoiV ean mh paideuqhte alla poreuhsqe proV me plagioi

24. poreusomai kagw meq' umwn qumw plagiw kai pataxw umaV kagw eptakiV anti twn amartiwn umwn

25. kai epaxw ef' umaV macairan ekdikousan dikhn diaqhkhV kai katafeuxesqe eiV taV poleiV umwn kai exapostelw qanaton eiV umaV kai paradoqhsesqe eiV ceiraV ecqrwn

26. en tw qliyai umaV sitodeia artwn kai peyousin deka gunaikeV touV artouV umwn en klibanw eni kai apodwsousin touV artouV umwn en staqmw kai fagesqe kai ou mh emplhsqhte

27. ean de epi toutoiV mh upakoushte mou kai poreuhsqe proV me plagioi

28. kai autoV poreusomai meq' umwn en qumw plagiw kai paideusw umaV egw eptakiV kata taV amartiaV umwn

29. kai fagesqe taV sarkaV twn uiwn umwn kai taV sarkaV twn qugaterwn umwn fagesqe

30. kai erhmwsw taV sthlaV umwn kai exoleqreusw ta xulina ceiropoihta umwn kai qhsw ta kwla umwn epi ta kwla twn eidwlwn umwn kai prosocqiei h yuch mou umin

31. kai qhsw taV poleiV umwn erhmouV kai exerhmwsw ta agia umwn kai ou mh osfranqw thV osmhV twn qusiwn umwn

32. kai exerhmwsw egw thn ghn umwn kai qaumasontai ep' auth oi ecqroi umwn oi enoikounteV en auth

33. kai diasperw umaV eiV ta eqnh kai exanalwsei umaV epiporeuomenh h macaira kai estai h gh umwn erhmoV kai ai poleiV umwn esontai erhmoi

34. tote eudokhsei h gh ta sabbata authV kai pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV kai umeiV esesqe en th gh twn ecqrwn umwn tote sabbatiei h gh kai eudokhsei ta sabbata authV

35. pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV sabbatiei a ouk esabbatisen en toiV sabbatoiV umwn hnika katwkeite authn

36. kai toiV kataleifqeisin ex umwn epaxw deilian eiV thn kardian autwn en th gh twn ecqrwn autwn kai diwxetai autouV fwnh fullou feromenou kai feuxontai wV feugonteV apo polemou kai pesountai ouqenoV diwkontoV

37. kai uperoyetai o adelfoV ton adelfon wsei en polemw ouqenoV katatrecontoV kai ou dunhsesqe antisthnai toiV ecqroiV umwn

38. kai apoleisqe en toiV eqnesin kai katedetai umaV h gh twn ecqrwn umwn

39. kai oi kataleifqenteV af' umwn katafqarhsontai dia taV amartiaV umwn en th gh twn ecqrwn autwn takhsontai

40. kai exagoreusousin taV amartiaV autwn kai taV amartiaV twn paterwn autwn oti parebhsan kai upereidon me kai oti eporeuqhsan enantion mou plagioi

41. kai egw eporeuqhn met' autwn en qumw plagiw kai apolw autouV en th gh twn ecqrwn autwn tote entraphsetai h kardia autwn h aperitmhtoV kai tote eudokhsousin taV amartiaV autwn

42. kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV iakwb kai thV diaqhkhV isaak kai thV diaqhkhV abraam mnhsqhsomai kai thV ghV mnhsqhsomai

43. kai h gh egkataleifqhsetai up' autwn tote prosdexetai h gh ta sabbata authV en tw erhmwqhnai authn di' autouV kai autoi prosdexontai taV autwn anomiaV anq' wn ta krimata mou upereidon kai toiV prostagmasin mou proswcqisan th yuch autwn

44. kai oud' wV ontwn autwn en th gh twn ecqrwn autwn ouc upereidon autouV oude proswcqisa autoiV wste exanalwsai autouV tou diaskedasai thn diaqhkhn mou thn proV autouV oti egw eimi kurioV o qeoV autwn

45. kai mnhsqhsomai autwn thV diaqhkhV thV proteraV ote exhgagon autouV ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV enanti twn eqnwn tou einai autwn qeoV egw eimi kurioV

46. tauta ta krimata kai ta prostagmata kai o nomoV on edwken kurioV ana meson autou kai ana meson twn uiwn israhl en tw orei sina en ceiri mwush

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina