1. kai elalhsen kurioV proV mwushn kai aarwn legwn

2. anqrwpw ean tini genhtai en dermati crwtoV autou oulh shmasiaV thlaughV kai genhtai en dermati crwtoV autou afh lepraV kai acqhsetai proV aarwn ton ierea h ena twn uiwn autou twn ierewn

3. kai oyetai o iereuV thn afhn en dermati tou crwtoV autou kai h qrix en th afh metabalh leukh kai h oyiV thV afhV tapeinh apo tou dermatoV tou crwtoV afh lepraV estin kai oyetai o iereuV kai mianei auton

4. ean de thlaughV leukh h en tw dermati tou crwtoV kai tapeinh mh h h oyiV authV apo tou dermatoV kai h qrix autou ou metebalen trica leukhn auth de estin amaura kai aforiei o iereuV thn afhn epta hmeraV

5. kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh kai idou h afh menei enantion autou ou metepesen h afh en tw dermati kai aforiei auton o iereuV epta hmeraV to deuteron

6. kai oyetai auton o iereuV th hmera th ebdomh to deuteron kai idou amaura h afh ou metepesen h afh en tw dermati kaqariei auton o iereuV shmasia gar estin kai plunamenoV ta imatia kaqaroV estai

7. ean de metabalousa metapesh h shmasia en tw dermati meta to idein auton ton ierea tou kaqarisai auton kai ofqhsetai to deuteron tw ierei

8. kai oyetai auton o iereuV kai idou metepesen h shmasia en tw dermati kai mianei auton o iereuV lepra estin

9. kai afh lepraV ean genhtai en anqrwpw kai hxei proV ton ierea

10. kai oyetai o iereuV kai idou oulh leukh en tw dermati kai auth metebalen trica leukhn kai apo tou ugiouV thV sarkoV thV zwshV en th oulh

11. lepra palaioumenh estin en tw dermati tou crwtoV estin kai mianei auton o iereuV kai aforiei auton oti akaqartoV estin

12. ean de exanqousa exanqhsh h lepra en tw dermati kai kaluyh h lepra pan to derma thV afhV apo kefalhV ewV podwn kaq' olhn thn orasin tou ierewV

13. kai oyetai o iereuV kai idou ekaluyen h lepra pan to derma tou crwtoV kai kaqariei auton o iereuV thn afhn oti pan metebalen leukon kaqaron estin

14. kai h an hmera ofqh en autw crwV zwn mianqhsetai

15. kai oyetai o iereuV ton crwta ton ugih kai mianei auton o crwV o ugihV oti akaqartoV estin lepra estin

16. ean de apokatasth o crwV o ugihV kai metabalh leukh kai eleusetai proV ton ierea

17. kai oyetai o iereuV kai idou metebalen h afh eiV to leukon kai kaqariei o iereuV thn afhn kaqaroV estin

18. kai sarx ean genhtai en tw dermati autou elkoV kai ugiasqh

19. kai genhtai en tw topw tou elkouV oulh leukh h thlaughV leukainousa h purrizousa kai ofqhsetai tw ierei

20. kai oyetai o iereuV kai idou h oyiV tapeinotera tou dermatoV kai h qrix authV metebalen eiV leukhn kai mianei auton o iereuV lepra estin en tw elkei exhnqhsen

21. ean de idh o iereuV kai idou ouk estin en autw qrix leukh kai tapeinon mh h apo tou dermatoV tou crwtoV kai auth h amaura aforiei auton o iereuV epta hmeraV

22. ean de diacehtai en tw dermati kai mianei auton o iereuV afh lepraV estin en tw elkei exhnqhsen

23. ean de kata cwran meinh to thlaughma kai mh diacehtai oulh tou elkouV estin kai kaqariei auton o iereuV

24. kai sarx ean genhtai en tw dermati autou katakauma puroV kai genhtai en tw dermati autou to ugiasqen tou katakaumatoV augazon thlaugeV leukon upopurrizon h ekleukon

25. kai oyetai auton o iereuV kai idou metebalen qrix leukh eiV to augazon kai h oyiV autou tapeinh apo tou dermatoV lepra estin en tw katakaumati exhnqhsen kai mianei auton o iereuV afh lepraV estin

26. ean de idh o iereuV kai idou ouk estin en tw augazonti qrix leukh kai tapeinon mh h apo tou dermatoV auto de amauron kai aforiei auton o iereuV epta hmeraV

27. kai oyetai auton o iereuV th hmera th ebdomh ean de diacusei diacehtai en tw dermati kai mianei auton o iereuV afh lepraV estin en tw elkei exhnqhsen

28. ean de kata cwran meinh to augazon kai mh diacuqh en tw dermati auth de h amaura h oulh tou katakaumatoV estin kai kaqariei auton o iereuV o gar carakthr tou katakaumatoV estin

29. kai andri kai gunaiki ean genhtai en autoiV afh lepraV en th kefalh h en tw pwgwni

30. kai oyetai o iereuV thn afhn kai idou h oyiV authV egkoilotera tou dermatoV en auth de qrix xanqizousa lepth kai mianei auton o iereuV qrausma estin lepra thV kefalhV h lepra tou pwgwnoV estin

31. kai ean idh o iereuV thn afhn tou qrausmatoV kai idou ouc h oyiV egkoilotera tou dermatoV kai qrix xanqizousa ouk estin en auth kai aforiei o iereuV thn afhn tou qrausmatoV epta hmeraV

32. kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh kai idou ou diecuqh to qrausma kai qrix xanqizousa ouk estin en auth kai h oyiV tou qrausmatoV ouk estin koilh apo tou dermatoV

33. kai xurhqhsetai to derma to de qrausma ou xurhqhsetai kai aforiei o iereuV to qrausma epta hmeraV to deuteron

34. kai oyetai o iereuV to qrausma th hmera th ebdomh kai idou ou diecuqh to qrausma en tw dermati meta to xurhqhnai auton kai h oyiV tou qrausmatoV ouk estin koilh apo tou dermatoV kai kaqariei auton o iereuV kai plunamenoV ta imatia kaqaroV estai

35. ean de diacusei diacehtai to qrausma en tw dermati meta to kaqarisqhnai auton

36. kai oyetai o iereuV kai idou diakecutai to qrausma en tw dermati ouk episkeyetai o iereuV peri thV tricoV thV xanqhV oti akaqartoV estin

37. ean de enwpion meinh to qrausma epi cwraV kai qrix melaina anateilh en autw ugiaken to qrausma kaqaroV estin kai kaqariei auton o iereuV

38. kai andri h gunaiki ean genhtai en dermati thV sarkoV autou augasmata augazonta leukaqizonta

39. kai oyetai o iereuV kai idou en dermati thV sarkoV autou augasmata augazonta leukaqizonta alfoV estin kaqaroV estin exanqei en tw dermati thV sarkoV autou kaqaroV estin

40. ean de tini madhsh h kefalh autou falakroV estin kaqaroV estin

41. ean de kata proswpon madhsh h kefalh autou anafalantoV estin kaqaroV estin

42. ean de genhtai en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou afh leukh h purrizousa lepra estin en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou

43. kai oyetai auton o iereuV kai idou h oyiV thV afhV leukh purrizousa en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou wV eidoV lepraV en dermati thV sarkoV autou

44. anqrwpoV leproV estin miansei mianei auton o iereuV en th kefalh autou h afh autou

45. kai o leproV en w estin h afh ta imatia autou estw paralelumena kai h kefalh autou akatakaluptoV kai peri to stoma autou peribalesqw kai akaqartoV keklhsetai

46. pasaV taV hmeraV osaV an h ep' autou h afh akaqartoV wn akaqartoV estai kecwrismenoV kaqhsetai exw thV parembolhV estai autou h diatribh

47. kai imatiw ean genhtai en autw afh lepraV en imatiw erew h en imatiw stippuinw

48. h en sthmoni h en krokh h en toiV linoiV h en toiV ereoiV h en dermati h en panti ergasimw dermati

49. kai genhtai h afh clwrizousa h purrizousa en tw dermati h en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei ergasimw dermatoV afh lepraV estin kai deixei tw ierei

50. kai oyetai o iereuV thn afhn kai aforiei o iereuV thn afhn epta hmeraV

51. kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh ean de diacehtai h afh en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en tw dermati kata panta osa an poihqh dermata en th ergasia lepra emmonoV estin h afh akaqartoV estin

52. katakausei to imation h ton sthmona h thn krokhn en toiV ereoiV h en toiV linoiV h en panti skeuei dermatinw en w ean h en autw h afh oti lepra emmonoV estin en puri katakauqhsetai

53. ean de idh o iereuV kai mh diacehtai h afh en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei dermatinw

54. kai suntaxei o iereuV kai plunei ef' ou ean h ep' autou h afh kai aforiei o iereuV thn afhn epta hmeraV to deuteron

55. kai oyetai o iereuV meta to pluqhnai auto thn afhn kai hde mh metebalen thn oyin h afh kai h afh ou diaceitai akaqarton estin en puri katakauqhsetai esthristai en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh

56. kai ean idh o iereuV kai h amaura h afh meta to pluqhnai auto aporrhxei auto apo tou imatiou h apo tou dermatoV h apo tou sthmonoV h apo thV krokhV

57. ean de ofqh eti en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei dermatinw lepra exanqousa estin en puri katakauqhsetai en w estin h afh

58. kai to imation h o sthmwn h h krokh h pan skeuoV dermatinon o pluqhsetai kai aposthsetai ap' autou h afh kai pluqhsetai to deuteron kai kaqaron estai

59. outoV o nomoV afhV lepraV imatiou ereou h stippuinou h sthmonoV h krokhV h pantoV skeuouV dermatinou eiV to kaqarisai auto h mianai auto

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina