1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. labe aarwn kai touV uiouV autou kai taV stolaV autou kai to elaion thV crisewV kai ton moscon ton peri thV amartiaV kai touV duo kriouV kai to kanoun twn azumwn

3. kai pasan thn sunagwghn ekklhsiason epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

4. kai epoihsen mwushV on tropon sunetaxen autw kurioV kai exekklhsiasen thn sunagwghn epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

5. kai eipen mwushV th sunagwgh touto estin to rhma o eneteilato kurioV poihsai

6. kai proshnegken mwushV ton aarwn kai touV uiouV autou kai elousen autouV udati

7. kai enedusen auton ton citwna kai ezwsen auton thn zwnhn kai enedusen auton ton upoduthn kai epeqhken ep' auton thn epwmida kai sunezwsen auton kata thn poihsin thV epwmidoV kai sunesfigxen auton en auth

8. kai epeqhken ep' authn to logeion kai epeqhken epi to logeion thn dhlwsin kai thn alhqeian

9. kai epeqhken thn mitran epi thn kefalhn autou kai epeqhken epi thn mitran kata proswpon autou to petalon to crusoun to kaqhgiasmenon agion on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

10. kai elaben mwushV apo tou elaiou thV crisewV

11. kai erranen ap' autou epi to qusiasthrion eptakiV kai ecrisen to qusiasthrion kai hgiasen auto kai panta ta skeuh autou kai ton louthra kai thn basin autou kai hgiasen auta kai ecrisen thn skhnhn kai panta ta en auth kai hgiasen authn

12. kai epeceen mwushV apo tou elaiou thV crisewV epi thn kefalhn aarwn kai ecrisen auton kai hgiasen auton

13. kai proshgagen mwushV touV uiouV aarwn kai enedusen autouV citwnaV kai ezwsen autouV zwnaV kai perieqhken autoiV kidareiV kaqaper sunetaxen kurioV tw mwush

14. kai proshgagen mwushV ton moscon ton peri thV amartiaV kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV epi thn kefalhn tou moscou tou thV amartiaV

15. kai esfaxen auton kai elaben mwushV apo tou aimatoV kai epeqhken epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw tw daktulw kai ekaqarisen to qusiasthrion kai to aima execeen epi thn basin tou qusiasthriou kai hgiasen auto tou exilasasqai ep' autou

16. kai elaben mwushV pan to stear to epi twn endosqiwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV kai amfoterouV touV nefrouV kai to stear to ep' autwn kai anhnegken mwushV epi to qusiasthrion

17. kai ton moscon kai thn bursan autou kai ta krea autou kai thn kopron autou kai katekausen auta puri exw thV parembolhV on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

18. kai proshgagen mwushV ton krion ton eiV olokautwma kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

19. kai esfaxen mwushV ton krion kai proseceen mwushV to aima epi to qusiasthrion kuklw

20. kai ton krion ekreanomhsen kata melh kai anhnegken mwushV thn kefalhn kai ta melh kai to stear

21. kai thn koilian kai touV podaV eplunen udati kai anhnegken mwushV olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma o estin eiV osmhn euwdiaV karpwma estin tw kuriw kaqaper eneteilato kurioV tw mwush

22. kai proshgagen mwushV ton krion ton deuteron krion teleiwsewV kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

23. kai esfaxen auton kai elaben mwushV apo tou aimatoV autou kai epeqhken epi ton lobon tou wtoV aarwn tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou

24. kai proshgagen mwushV touV uiouV aarwn kai epeqhken mwushV apo tou aimatoV epi touV lobouV twn wtwn twn dexiwn kai epi ta akra twn ceirwn autwn twn dexiwn kai epi ta akra twn podwn autwn twn dexiwn kai proseceen mwushV to aima epi to qusiasthrion kuklw

25. kai elaben to stear kai thn osfun kai to stear to epi thV koiliaV kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai ton braciona ton dexion

26. kai apo tou kanou thV teleiwsewV tou ontoV enanti kuriou elaben arton ena azumon kai arton ex elaiou ena kai laganon en kai epeqhken epi to stear kai ton braciona ton dexion

27. kai epeqhken apanta epi taV ceiraV aarwn kai epi taV ceiraV twn uiwn autou kai anhnegken auta afairema enanti kuriou

28. kai elaben mwushV apo twn ceirwn autwn kai anhnegken auta mwushV epi to qusiasthrion epi to olokautwma thV teleiwsewV o estin osmh euwdiaV karpwma estin tw kuriw

29. kai labwn mwushV to sthqunion afeilen auto epiqema enanti kuriou apo tou kriou thV teleiwsewV kai egeneto mwush en meridi kaqa eneteilato kurioV tw mwush

30. kai elaben mwushV apo tou elaiou thV crisewV kai apo tou aimatoV tou epi tou qusiasthriou kai proserranen epi aarwn kai taV stolaV autou kai touV uiouV autou kai taV stolaV twn uiwn autou met' autou kai hgiasen aarwn kai taV stolaV autou kai touV uiouV autou kai taV stolaV twn uiwn autou met' autou

31. kai eipen mwushV proV aarwn kai touV uiouV autou eyhsate ta krea en th aulh thV skhnhV tou marturiou en topw agiw kai ekei fagesqe auta kai touV artouV touV en tw kanw thV teleiwsewV on tropon suntetaktai moi legwn aarwn kai oi uioi autou fagontai auta

32. kai to kataleifqen twn krewn kai twn artwn en puri katakauqhsetai

33. kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou ouk exeleusesqe epta hmeraV ewV hmera plhrwqh hmera teleiwsewV umwn epta gar hmeraV teleiwsei taV ceiraV umwn

34. kaqaper epoihsen en th hmera tauth eneteilato kurioV tou poihsai wste exilasasqai peri umwn

35. kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kaqhsesqe epta hmeraV hmeran kai nukta fulaxesqe ta fulagmata kuriou ina mh apoqanhte outwV gar eneteilato moi kurioV o qeoV

36. kai epoihsen aarwn kai oi uioi autou pantaV touV logouV ouV sunetaxen kurioV tw mwush

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina