1. Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet.

2. A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tõletek: a kezetekbe adom õket.

3. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt.

4. Csak élõ állatot vérével együtt nem ehettek.

5. A ti véreteket, éltetõ véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertõl. Mindenkitõl, még a testvértõl is számon kérem az ember életét.

6. Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert.

7. Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta."

8. Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak:

9. "Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal

10. és minden élõlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával.

11. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földrõl vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet."

12. Aztán így szólt Isten: "Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levõ minden élõlény között minden nemzedékre:

13. szivárványt helyezek a felhõkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között.

14. Ha összegyûjtöm a föld felett a felhõket és a szivárvány megjelenik a felhõkön,

15. akkor megemlékezem szövetségemrõl, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élõlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson.

16. Ha a szivárvány megjelenik a felhõkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségrõl, amely fennáll Isten és minden élõlény meg minden test között a földön."

17. Isten így szólt Noéhoz: "Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között".

18. Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja.

19. Ezek hárman voltak Noé fiai, és tõlük származott a föld egész népessége.

20. Noé, a földmûves, szõlõt kezdett telepíteni.

21. Amikor bort ivott, megrészegült és meztelenül feküdt sátrában.

22. Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét és elmondta két testvérének.

23. Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltõt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét.

24. Amikor Noé fölébredt részegségébõl és megtudta, mit tett vele legkisebb fia,

25. így szólt: "Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között."

26. Azután ezt mondta: "Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája.

27. Isten adjon tág teret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája."

28. Noé a vízözön után még 350 évig élt.

29. Noé egész életkora 950 esztendõt tett ki, akkor halt meg.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina